Bethel

BETHEL

Kama Inyisoe Mumbe Mopogore Opogore

A chakruok, Jehova osenyiso dhano nyinge. Ne ane kaka nying Nyasaye oseyudore e Muma kuom higni miche gi miche.

BETHEL

Kama Inyisoe Mumbe Mopogore Opogore

A chakruok, Jehova osenyiso dhano nyinge. Ne ane kaka nying Nyasaye oseyudore e Muma kuom higni miche gi miche.

Warwaki Mondo Ibi Ilim Bethel ma Amerka

Inyalo limo ofis maduong’ mar Joneno mag Jehova gi ofis maduong’ mar piny Amerika.

Kama Inyisoe Mumbni Mopogore Opogore ma Miyo Nying Jehova Duong’

Kama osebed kinyisoe Mumbni mopogore opogore e ofiswa maduong’ chakre higa mar 2013. Ji mang’eny osechiwo Mumbni mabeyo kendo ma tinde ok yudre mayot mondo omed kanyo.