Linangule vyakukunguluka chetu chahamwaka himwaka. Wana chihela chakukungulukila chili kwakamwihi.