Twatela kufwelela chikuma Yehova numba tuhase kumika mukala ukalu natumona. Vilinga vyaNdavichi vyasolwele hatoma nge apwile nalufwelelo.

Mujimbu unafumu hali Mijimbu 1, 28:1-17, 19-20 naSamwele 1, 16:1-23; 17:1-51