Mbimbiliya yatulweza ngwayo kwatwama vatu vakushipilitu vavavulu. Yehova nayikiye apwa mutu wakushipilitu.—Yowano 4:24; Wavaka-Kolinde 2, 3:17, 18.

Hakavanga Yehova apwilenga ukawenyi. Kutwala muze aputukile kutenga vatu vakushipilitu vaze vavuluka ngwavo vangelo. Vangelo vakwechi ngolo namangana kuhambakana vatu. Yehova atengele vangelo vavavulu chikuma. Ngamba yaYehova Ndanyele, muchakumumwenesa, amwene makombakaji namakombakaji avangelo.—Ndanyele 7:10; WavaHepeleu 1:7.

Kalunga atengele vangelo shimbu kanda atenge mavu. (Yopa 38:4-7) Kavapwile vatu vaze vayoyelelenga hano hamavu nakufwako.

Yehova mutu wakushipilitu, atengele makombakaji avatu vakushipilitu