Uno uli nakumona ava malunga vali hamuvwimbimbi tahi?— Majinavo vakiko Mateu, Mako, Luka, Yowano, Petulu, Yakova, Yuta naPaulu. Vosena kuvapwile omu Yesu apwile hano hamavu, kaha vasonekele mujimbu wakuyoya chaYesu. Tutale jino vyuma valingile ava malunga.

Uno wavatachikiza ava malunga tahi?

Hali ava malunga vosena, hapwile vatatu vaze vapwile vaposetolo vaze kakavulu vayilenga chikuma naYesu nakwambulula mujimbu wamwaza. Watachikiza majina ava vaposetolo vatatu tahi?— Vapwile Mateu, Yowano naPetulu. Kaposetolo  Mateu naYowano vatachikijile kanawa Yesu, kaha vasonekele mijimbu yaYesu mumikanda yavo. Kaposetolo Yowano nawa asonekele mukanda waKusoloka namikanda yeka yitatu vavuluka ngwavo Yowano Wakulivanga, naYowano Wamuchivali, naYowano Wamuchitatu. Kaposetolo Petulu asonekele mikanda yivali vavuluka ngwavo, Petulu Wakulivanga, naPetulu Wamuchivali. Mumukanda wenyi wamuchivali, Petulu asonekele vyalwola luze Yehova ahanjikile mwilu hali Yesu ngwenyi: ‘Ou you Mwanami, you Wami ngwazanga, ngweji kumwivwila kuwaha chikuma.’

Ava malunga vakwavo nawa vatunangula mijimbu yaYesu yize yatwama mumikanda vasonekele. Lunga umwe tunakuvuluka hano shina Mako. Mako apwile mulizavu nakumona omu Yesu vamukwachile kuli vaka-kole jenyi nakumuyanjisa. Mukwavo nawa shina Luka uze apwile ndotolo, kaha alumukile nakupwa muka-Kulishitu omu Yesu afwile.

Malunga vakwavo nawa vavali uli nakumona aha hamuvwimbimbi navakiko vasonekele mikanda yize yatwama muMbimbiliya. Vapwile vasongo jaYesu. Watachikiza majina avo tahi?— Vakiko vaYakova naYuta. Hakavanga kavetavilile vyuma apwila nakunangula Yesuko. Lwola lumwe vambile ngwavo Yesu nazaluka. Oloze kutwala muze vetavilile vyuma anangwile, kaha vapwile vaka-Kulishitu.

Ou lunga mukwavo ali hakachi kamuvwimbimbi ikiye Paulu. Shimbu kanda apwenga muka-Kulishitu, vamuvulukilenga ngwavo Saulu. Ajinjile chikuma vaka-Kulishitu nakuvayanjisa. Unatachikiza vyuma vyalingishile Paulu numba alumuke nakupwa muka-Kulishitu tahi?— Likumbi limwe Paulu apwile nakuya kuNdamashiku. Omu ahetele hakachi, evwile lizu lyamutu nalitambakana mwilu. Lizu kana lyapwile lyaYesu. Ahulishile Paulu ngwenyi: ‘Mwomwo ika uli nakuyanjishila vaze vafwelela muli yami’? Mazu kana akwachile Paulu kumuchima, kaha hahaze vene alumukile nakupwa muka-Kulishitu. Kufumaho, Paulu asonekele mikanda 14 yize yatwama muMbimbiliya, kuputukila hamukanda waLoma nakutwala kumukanda waHepeleu.

Tweji kutanganga Mbimbiliya hakumbi hakumbi, nyi mweka— Nge natutanganga Mbimbiliya, kaha natulinangula mijimbu yayivulu yaYesu. Kutala unakusaka kulinangula mijimbu yayivulu yaYesu tahi?—