Achitale ou kanyike ali hamuvwimbimbi. Ali nakwivwa woma nauli, ngwetu? Uno nayove wevwaho lyehi woma tahi?— Vatu vosena veji kwivwanga woma lwola lumwe. MuMbimbiliya vahanjikamo vatu vamwe vaze vevwilenga woma nauli. Mutu umwe shina Elija. Tushimutwile jino havyuma vyasolokele kuli Elija.

Yezevele asakile kujiha Elija

Elija atwaminenga mulifuchi lyaIsalele kumyaka yakunyima shimbu kanda Yesu asemuke. Mwangana waIsalele Ahave kalemeselenga Kalunga wamuchano Yehovako. Ahave napuwenyi Yezevele valemeselenga kalunga wamakuli vavulukilenga ngwavo Mbale. Valwezele vatu vosena muIsalele vaputuke kulemesa Mbale. Kaha lisano Yezevele ambile ngwenyi mwajiha vatu vosena vaze vapwile nakulemesa Yehova, kuhakilako vene naElija! Unejiva vyuma alingile Elija tahi?—

Akatukile nakuchinyina mumusenge, nakukaswama kuwina wakusendeleka!  Mwomwo ika ayililile nakuswama?— Mukiko vene, mwomwo evwile woma. Oloze katelele kwivwa womako. Mwomwo ika? Mwomwo atachikijile ngwenyi Yehova mwamukafwa. Likumbi limwe kunyima, Yehova amukafwile hakukumbulula kulomba chenyi. Yehova atumine kakahya kufuma mwilu. Nahalwola kanelu achinyinyine kuwina, Elija ejivile ngwenyi Yehova mwamukafwa.

Yehova akafwile ngachilihi Elija?

Omu Elija apwile muze muwina wakusendeleka, Yehova amuhulishile ngwenyi: ‘Ove Elija, uli nakulinga ika kuno?’ Elija amukumbulwile ngwenyi: ‘Uka wami kaha ngunasaleho, kaha vali nakungutonda mangana vangujihe.’ Elija ashinganyekele ngwenyi vakwavo vaze muvalemeselele Yehova pamo vanavajihi lyehi. Oloze Yehova alwezele Elija ngwenyi: ‘Pimbi, kavavajihileko. Kuchili vatu 7,000 vaze vachili nakungulemesa. Kanda kwivwa womako, mwomwo kuli milimo yayivulu yize ngunakusaka uzate!’ Uno Elija evwile ngachilihi hakwivwa mazu kana?—

Naulinangula ika kuvyuma vyasolokele kuli Elija?— Kawatela kwivwanga woma nauli nge uli ukawoveko. Watwama namasepa vavavulu vaze vazanga yove naYehova. Yehova atwama nangolo chikuma, kaha mwakukafwanga lwola lwosena! Uno unakwivwa kuwaha hakwijiva ngwove kaweshi ukawoveko tahi?—