1. Mwomwo ika twatela kulemesa Kalunga?

Kalunga wamuchano apwa hiKalunga uze Atengele vyuma vyosena. Katwama namaputukilo chipwe makumishiloko. (Samu 90:2) Kuli ou Kalunga kukiko kwafuma mujimbu wamwaza ou watwama muMbimbiliya. (WaChimoteu 1, 1:11) Twatela kulemesa kaha ou Kalunga, mwomwo ikiye atuhana kuyoya.​—Tangenu Kusoloka 4:11.

2. Uno Kalunga apwa ngachilihi?

Namutu amonaho lyehi Kalunga wauchi mwomwo apwa Shipilitu, kulumbununa nge kuyoya chenyi chapwa chakulipwila chikuma kuhambakana chakala vyuma vatenga vyahano hamavu. (Yowano 1:18; 4:24) Chipwe ngocho, tunahase kwijiva vilinga vyaKalunga hakumona vyuma atenga. Chakutalilaho, mihako najitemo jakulisezaseza vyeji kusololanga zangi namangana enyi. Kutohwa chamelu namavu chatulweza vyangolo jenyi.​—Tangenu Wavaka-Loma 1:20.

Tunahase kulinangula vilinga vyaKalunga vyavivulu hakutanga Mbimbiliya. Chakutalilaho, Mbimbiliya yatulweza vyuma azanga Kalunga navize ahunga, nomu eji kulamanga vatu, novyo eji kulinganga nge kunasoloka vyuma vimwe.​—Tangenu Samu 103:7-10.

3. Uno Kalunga atwama nalijina tahi?

Yesu ambile ngwenyi: “Ove Setu uli mwilu, lijina lyove lipwenga lyajila.” (Mateu 6:9) Numba tuhu Kalunga akwechi jivulukiso jajivulu, oloze akwechi lijina limwe kaha lize veji kuvulukanga mujijila jakulisezaseza kweseka nalilimi ahanjika mutu. MuLuvale tweji kumuvulukanga ngwetu “Yehova.”​—Tangenu Samu 83:18.

Lijina lyaKalunga valifumisa mujiMbimbiliya jajivulu nakushishisamo jivulukiso jakufwana nge Mwata chipwe Kalunga. Oloze omu vasonekele Mbimbiliya, lijina lyaKalunga mulyapwile mapapa  kafwe 7,000. Yesu akafwilenga vatu vatachikize lijina lyaKalunga hakuvanangula Mazu aKalunga.​—Tangenu Yowano 17:26.

4. Uno Yehova atuzakama tahi?

Ngana mwayou chisemi wazangi, Kalunga anakukilikita mangana tukayoye kanawa

Uno kuyanda chinalisale ngana mukaye chasolola nge Yehova Kalunga katuzakamako tahi? Vatu vamwe vamba ngwavo Kalunga ikiye eji kutuyanjisanga mangana atweseke, oloze omu keshi mukikoko.​—Tangenu WaYakova 1:13.

Kalunga atuvumbika hakutuhana ngolo jakulisakwila etu vavene vyuma natusaka kulinga. Twatela kuwahilila chikuma hakupwa nalisesa lyakulisakwila etu vavene kuzachila Kalunga. (Yoshuwa 24:15) Kuyanda chinalisale chikuma mwomwo vatu vavavulu vasaka kulinga vyuma vyavipi kuli vakwavo. Yehova eji kwivwanga kupihya hakumona vyuma kana.​—Tangenu Kuputuka 6:5, 6.

Yehova Kalunga eji kutuzakamanga. Asaka tulivwise kuwaha kuyoya. Kalinwomu afumiseko kuyanda navaze veji kuchinehanga. Kuli vyuma vimwe vinalingisa Yehova echelele kuyanda chitwaleho lika hakatando kakandende. Natulinangula vyuma kana muChilongesa 8.​—Tangenu WaPetulu 2, 2:9; 3:7, 13.

5. Uno tunahase kupandama ngachilihi kuli Kalunga?

Yehova atulweza tupandame kuli ikiye kuhichila mukulomba. Eji kutwivwilanga kuwaha tuvosena mutu himutu. (Samu 65:2; 145:18) Atwama namuchima wakukonekela. Eji kumonanga omu tweji kukilikitanga mangana tumwivwise kuwaha numba tuhu shimbu jimwe katweshi kutesamoko. Ngocho, numba tuhu katwakupukako, oloze tunahase chikupu kulivwisa kuwaha usoko wetu naKalunga.​—Tangenu Samu 103:12-14; WaYakova 4:8.

Twatela kuzanga chikuma Yehova kuhambakana vatu vosena mwomwo ikiye atuhana kuyoya. (Mako 12:30) Hakulinangula vyavivulu vyakupandama kuli Kalunga nakulinga vyuma mwamilweza namusolola chikupu ngwenu mwamuzanga, nakupandama jino chikuma kuli ikiye.​—Tangenu WaChimoteu 1, 2:4; WaYowano 1, 5:3.