Mwangana waSulya Mbene-hatate azungishilenga vaIsalele. Oloze kapolofweto Elisha ahuhumwinenga mwangana wavaIsalele, mangana achine. Kaha Mbene-hatate asakile kukwata Elisha. Omu Mbene-hatate evwile ngwavo Elisha ali nakutwama munganda yaNdotane, atumine maswalale javaSulya mangana vakamukwate.

VaSulya vejile kuNdotane naufuku. Omu kwachele nachimene ngamba yaElisha amwene nganda vanayijingilika kumaswalale javaSulya. Evwile woma nakutambakana ngwenyi: ‘Ove Elisha! Natulinga ngachilihi?’ Kaha Elisha amulwezele ngwenyi: ‘Kuli etu kuli vavavulu kuhambakana vaze vali kuli vakiko.’ Halwola kana, Yehova alingishile ngamba yaElisha amone ngwenyi jipili josena jize jajingilikile nganda japwile natuvalu namatemba ajita akakahya.

Omu maswalale javaSulya vasakile kukwata Elisha, ikiye alombele ngwenyi: ‘Ove Yehova lingisa ava vatu vapwenga tupuputa.’ Numba tuhu maswalale vapwile nakumona, olozenyi kavatachikijile kuchihela vapwileko. Ngocho, Elisha alwezele maswalale ngwenyi:  ‘Munajimbala, nganda muneza keshi yikikoko. Ngukavangizenu nangumitwala kumutu uze muli nakutonda.’ Shikaho, vamukavangijile palanga nomu vahetele kuSamaliya kuze apwile mwangana wavaIsalele.

Kutwala muze, vaSulya vatachikijile jino kuchihela vapwile. Ngocho, mwangana wavaIsalele ahulishile Elisha ngwenyi: ‘Uno nguvajihe tahi?’ Uno Elisha etavile mangana vazangamise ava vatu vasakile kumujiha tahi? Nduma. Ngocho ambile ngwenyi: ‘Kanda kuvajihako, oloze vahane vyakulya, nakuvasuula vakinduluke.’ Shikaho, mwangana awahishile vyakulya vyavivulu nakuvasuula vakinduluke kulifuchi lyavo.

“Tunafwelela Kalunga ngwetu, vyeshovyo natumulomba kweseka namwaya muchima wenyi, mwatwivwa.”—WaYowano 1, 5:14