Omu Yezevele atachikijile vyuma vyasolokele kuli vapolofweto jaMbale, apihililile chikuma. Ngocho atumine mujimbu kuli Elija wakwamba ngwawo: ‘Hamene mufwa ngana mwavapolofweto jaMbale.’ Elija evwile woma kaha achinyinyine mupambo. Alombele kuli Yehova ngwenyi: ‘Kunahu. Ove Yehova ngujihe kaha ngufwenga.’ Hakuwana nge azeyele chikuma ngocho asavalile tulo mwishi yamutondo.

Kutwala muze, kangelo amuhindwile nakumulweza nalizu lyalivwovu ngwenyi: ‘Hinduka ulyenga’ Omu Elija ahindukile, amwene mbolo yamujingulule hamalolwa akakahya namulondo wameya. Ngocho, alile mbolo nakunwa meya kaha asavalile cheka. Kaha uze kangelo amuhindwile cheka nakumulweza ngwenyi: ‘Hinduka ulyenga mwomwo ungeji nautambuka wausuku chikuma, shikaho uli nakusakiwa ngolo.’ Elija alile cheka. Kufumaho, atambukile makumbi 40 musana naufuku, palanga nomu ahetele kuPili Holeve. Kaha engilile kuwina wakusendeveka, nakusavalako. Jino Yehova ambile kuli ikiye ngwenyi: ‘Uneza nakulinga ika kuno Elija?’ Ikiye amukumbulwile ngwenyi: ‘VaIsalele kavateselemo lushiko lwoveko. Vanenyeka majiko ove akulumbila nakujiha vapolofweto jove, kaha vali nakusaka nawa kungujiha.’

Yehova ambile kuli Elija ngwenyi: ‘Yako ukemane hapili.’ Chatete, peho yayinene chikuma yahuhwile. Chamuchivali, kwejile mundenda nakakahya. Chamakumishilo, Elija evwile lizu lyakuunda, lyalivwovu. Ngocho, alifwikile uvwalo kumeso enyi, alovokele nakwimana kuweluka wauze wina wakusendeveka. Yehova jino ahulishile Elija ovyo apwile nakuchinyina. Elija ambile ngwenyi: ‘Yami kaha ngunasaleho.’ Oloze Yehova amulwezele ngwenyi: ‘Kaweshi ukawoveko. Nguchili navatu 7,000 muIsalele vaze vachili lika nakungulemesa. Kinduluka ukawavise Elisha uze mwakuswana.’ Hahaze vene, akindulukile nakulinga vyuma vyosena vize Yehova amulwezele. Uno unashinganyeka ngwove Yehova mwakukafwa nayove nge mulinga vyuma vize ali nakusaka ulinge tahi? Eyo, mwalinga vene ngocho. Mana tutale vyuma vyasolokele halwola kwapwile changa.

“Kanda namulizakamina hachuma numba chimweko, oloze muvyuma vyosena, hakulomba, nahakulembelela, nahakusakwilila, mulwezenunga Kalunga vyuma munakusaka.”—Wavaka-Fwilipi 4:6