Omu mwahichile myaka yayivulu, vaIsalele valikangile cheka kuli Yehova nakuputuka kulemesa tulunga veka. VaMichane vevilenga vimuna javaIsalele nakwenyeka jimbuto javo hamyaka 7. Hakusaka vachine vaMichane, vaIsalele vayile nakuswama kujipili nakumena akusendeveka. Ngocho, valembelelele Yehova mangana avayovole. Kaha Yehova atumine kangelo kuli mukweze walunga Ngiteyone. Ou kangelo alwezele Ngiteyone ngwenyi: ‘Yehova nakusakula upwenga umuka-kwasa jita wangolo.’ Kaha Ngiteyone amuhulishile ngwenyi: ‘Uno nangulwila ngachilihi vaIsalele? Mwomwo ngwapwa nguwamokomoko.’

Uno Ngiteyone atachikijile ngachilihi ngwenyi Yehova namusakula? Ahakile mangona amikoko hamavu nakwamba kuli Yehova ngwenyi: ‘Kachi nge nangukawana awa mangona anazovo nachimene oloze hamavu hachau, kaha nangukatachikiza ngwami unangusakula ngukalwile vaIsalele.’ Lichako nachimene, awanyine aze mangona anazovo, oloze hamavu hachau. Oloze Ngiteyone alombele cheka kuli Yehova ngwenyi, akawane aze mangona achau nachimene, oloze hamavu hanazovo. Omu awanyine vyuma alombele vinasoloka, Ngiteyone jino etavile chikupu ngwenyi Yehova namusakula. Ngocho, akungulwile maswalale jenyi nakuya mangana vakazunge navaMichane.

 Yehova alwezele Ngiteyone ngwenyi: ‘Nangukafwa vaIsalele vafungulule vaka-kole javo. Oloze uli namaswalale vavavulu ngocho unahase kushinganyeka ngwove yove unafungulula jita namaswalale jove. Lweza weshowo ali nawoma, akinduluke kwimbo.’ Ngocho, maswalale 22,000 vakindulukile kwimbo, kaha maswalale 10,000 vasalile. Yehova ambile cheka ngwenyi: ‘Hanga vanavulila lika. Vatwale kulwiji mangana vakanwe meya. Kaha ukasakule vaze navakanwa meya oku vali nakutalatala vaka-kole javo.’ Shikaho, malunga 300 vakuzangama vakiko kaha vasakwileho. Yehova afwelelesele Ngiteyone ngwenyi, eli lizavu lyalindende nalifungulula maswalale javaMichane vakuheta ku 135,000.

Haufuku vene uze, Yehova alwezele Ngiteyone ngwenyi: ‘Luno lukiko lwola watela kulukuka vamichane.’ Ngocho, Ngiteyone ahanyine maswalale jenyi jineta namilondo yayinene muze mwapwile mimunyi yakakahya. Kaha avalwezele ngwenyi: ‘Ngutalenu omu nangulinga yami, mangana nayenu mulingemo.’ Ngiteyone embile luneta lwenyi, nakuchika mulondo wenyi, nakumbata mumunyi wenyi nakutambakana ngwenyi: ‘Poko yamukwale yaYehova nayaNgiteyone!’ Omu mukiko valingile navaze malunga 300. Echi chalingishile vaMichane vevwenga woma ngocho valimwangile nakuchina. Shikaho, Yehova akafwile cheka vaIsalele vafungulule vaka-kole javo.

“Mangana ngolo jakuhambakana jize javatu jipwenga jakuli Kalunga, keshi jakuli etu vaveneko.”—Wavaka-Kolinde 2, 4:7