Yesu navaposetolo jenyi vahichile muChinema chaKichilone hakuya kuPili yaMilive. Vahetele muMilemba yaNgetesemane pamo mukachi kaufuku, halwola kana kwapwile myeji chikuma. kaha Yesu ambile kuli vakiko ngwenyi: “Salenu hano, tonenunga.” Omu Yesu ayile chindende kulutwe muMilemba, afukamine nakulomba. Alyonyingile nakulomba kuli Yehova ngwenyi: “Mwaya muchima wove mulingiwe.” Jino Yehova atumine kangelo mangana amukolezeze. Omu Yesu akindulukile kuli vaposetolo jenyi, awanyine vosena vatatu vali mutulo. Ambile kuli vakiko ngwenyi: ‘Hindukenu! Luno keshi lwola lwakusavalako! Lwola jino lunahete lwakunguhana mumavoko avaka-kole jami.’

Nakushimbula chiku, Yuta ejile nalizavu lyavaka-kole jaYesu vaze vambachile jipoko jamikwale najimbwechi. Yuta atachikijile kwakuwanyina Yesu, mwomwo kukiko vayilenga kakavulu. Yuta alwezele maswalale ngwenyi, nangumisolwelayo. Kufumaho ayile kuli Yesu nakwamba ngwenyi: ‘Mwoyo wove, ove muka-Kunangula!’ Kaha amusweswenyele. Jino Yesu ambile kuli Yuta ngwenyi: ‘Mwomwo ika unangusolwela hakungusweswenya?’

Ngocho, Yesu ayile kwakamwihi navaka-kole jenyi nakuvahulisa ngwenyi: “Muli nakutonda iya?” Vakiko vamukumbulwile ngwavo: “Yesu wakuNazaleta.” Ikiye ambile kuli vakiko ngwenyi: “Yami uno.” Vahilukile ufutanyima nakulimbuka hamavu. Yesu avahulishile cheka ngwenyi: “Muli nakutonda iya?” Vakiko vambile cheka ngwavo: “Yesu wakuNazaleta.” Kaha avakumbulwile ngwenyi: ‘Ngwamilweze ngwami yami uno. Echenu tumbaji twami vayenga.’

Omu Petulu amwene vyuma vyasolokele, asolomwene poko yenyi yamukwale nakuvatula litwitwi lyaMalaku, ndungo yakapilishitu wakulitulaho. Kaha Yesu alamikile litwitwi lyaMalaku nakumuka, nakulweza Petulu ngwenyi: ‘Hilwisa poko yove muchindalo. Nge muzunga napoko yamukwale, kaha mukafwa kupoko  yamukwale.’ Maswalale vakwachile Yesu nakumukasa kumavoko, kaha vaposetolo jenyi vosena vachinyine. Ngocho maswalale vatwalile Yesu kuli Anase kapilishitu wamukulwane. Ou kapilishitu ahulishile Yesu vihula, kufumaho avalwezele vamutwale kuzuvo yakapilishitu wakulitulaho Kayafwase. Uno vyuma muka vyasolokele kuli vaposetolo?

“Muno mukaye namumona luyando, oloze likolezezenu! Ami ngunafungulula lyehi kaye.”—Yowano 16:33