Omu mwahichile lwola kufuma haze Yesu asolokele kuli vaposetolo, Petulu ayile nakuta vaishi muKalungalwiji waNgalileya. Kaha tumbaji vamwe vayile nenyi hamwe kuhakilako vene naTomase, naYakova naYowano. Oloze ufuku wosena kavozele numba ishi umweko.

Lichako nachimene vamwene lunga umwe nemana kungenge yaKalungalwiji. Ngocho avatambakanyine nakuvahulisa ngwenyi: ‘Munozoko vaishi tahi?’ Vamukumbulwile ngwavo: “Nduma.” Kaha uze lunga avalwezele ngwenyi: “Fuchilenu lyoji kusali yawato kuchilyo, kaha namujiha vaishi.” Omu valingile ngocho, lyoji lyosena lyazalile navaishi, ngocho kavahashile kulikokako. Yowano atachikijile jino ngwenyi uze lunga apwile Yesu, kaha ambile ngwenyi: “Uze hiMwata!” Hahaze vene, Petulu alimbilile mumeya nakuhala kuya kungenge yaKalungalwiji. Kaha tumbaji vakwavo vamukavangijile nawato.

Omu vahetele kungenge, vawanyine mbolo navaishi vakwocha. Kaha Yesu avalwezele vanehe vaishi vamwe mangana vawezeleko. Kaha ambile ngwenyi: ‘Twayenu mulyaule.’

 Omu vakumishile kulya, Yesu ahulishile Petulu ngwenyi: ‘Kutala wanguzanga kuhambakana kuta vaishi tahi?’ Jino Petulu amukumbulwile ngwenyi: ‘Eyo ove Mwata, watachikiza ngwove ngwakuzanga.’ Kaha Yesu ambile ngwenyi: ‘Lisanga mikoko jami.’ Yesu amuhulishile cheka ngwenyi: ‘Ove Petulu, kutala wanguzanga tahi?’ Ikiye amukumbulwile ngwenyi: ‘Ove Mwata, watachikiza ngwove ngwakuzanga.’ Kaha Yesu amulwezele ngwenyi: “Funganga mikoko jami vavandende.” Omu Yesu amuhulishile cheka kamuchitatu, Petulu ahombele chikuma. Ngocho ambile ngwenyi: ‘Ove Mwata, watachikiza vyuma vyosena. Kaha watachikiza nawa ngwove, ngwakuzanga.’ Yesu amulwezele cheka ngwenyi: “Lisanga mikoko jami vavandende.” Kufumaho amulwezele nawa ngwenyi: “Ngukavangizenga lika.”

“[Yesu] ambile kuli vakiko ngwenyi: ‘Ngukavangizenunga, kaha nangumilingisa kupwa muvaka-kuta vatu.’ Hahaze vene vasezele moji avo, vamukavangijile.”—Mateu 4:19, 20