Echi chihanda chinashimutwila haVisoneka VyachiHelase vyaVaka-Kulishitu. Yesu asemukile kutanga yakukalikiza yize yatwaminenga munganda yayindende. Azachilenga hamwe naise mulimo wakusonga, mwomwo ise apwile muka-kusonga maliva. Yesu ikiye ejile nakuyovola vatu. Yehova amutongwele kupwa Mwangana waWangana wamwilu. Nge wapwa uchisemi, kaha kafwa mwanove atachikize kanawa omu Yehova asakwile tanga nachihela chize akolelelemo Yesu. Shimutwila omu Yehova akingile Yesu mangana vahone kumujiha kuli Helote. Shimutwila nawa, omu Yehova eji kutesangamo vyuma ajina chakuzeneka kala chuma chakumutangula. Hanjika omu Yehova ahanyine Yowano mulimo mangana awahishile Yesu jila. Hanjika nawa omu Yesu azangilenga mangana aYehova nahalwola apwile kanyike.