Omu Nevukataneza ambachile vilolo javaYuta nakuvatwala muMbavilone, alwezele Ashapenaze chilolo chenyi wamukulwane avatwaminyinenga. Nevukataneza alwezele Ashapenaze asakule vakweze vamalunga vaze vapwile vakulikangula kumujimba kaha nawa vamwaza, mangana vavanangule hamyaka yitatu. Vyuma navavanangula navivakafwa vakapwe vilolo vavalemu muMbavilone. Kaha vatelelele kuvanangula kutanga, nakusoneka nakuvanangula nawa lilimi lyavaKalateya lize vazachishilenga muMbavilone. Kaha nawa vatelele kulyanga kulya chiyema chize alilenga mwangana navilolo jenyi. Ava vakweze vamalunga vawana vapwile Ndanyele, naHananyiya, naMishayele naAzaliya. Oloze, Ashapenaze avalukile majina eka amuMbavilone, ngocho vaputukile kuvavuluka jino ngwavo, Mbeleteshaza, naShatalake,  naMeshake naAvetenengo. Uno kulinangula kana chavalingishile valitwamine kuzachila Yehova tahi?

Ava vakweze vamalunga vawana vafwililile kwononoka Yehova. Vatachikijile ngwavo kavatelele kulya vyakulya vize alilenga mwangana mwomwo Jishimbi jaYehova jasolwele hatoma nge kulya chimwe chapwile chaunyengwe. Ngocho valwezele Ashapenaze ngwavo: ‘Kanda nautuhananga kulya chamwanganako.’ Oloze ikiye avalwezele ngwenyi: ‘Nge kamweshi kulyako, mwangana mwamona ngwenyi munakuviza kaha mwangujiha!’

Ndanyele ashinganyekeleko mumwe. Kaha alwezele muka-kuvalama ngwenyi: ‘Tunakulembelela utuhanenga kaha visakwola nameya hamakumbi 10. Kaha ukatwesekese navakweze vaze veji kulyanga kulya chamwangana chiyema.’ Ngocho, uze muka-kuvalama etavilile.

Omu akumine aze makumbi 10, Ndanyele namasepa jenyi vatatu vapwile nakusoloka kupwa vakulikangula kuhambakana vaze valilenga kulya chamwangana chiyema. Yehova awahililile chikuma mwomwo yakulyononona chavo. Ngocho ahanyine Ndanyele mangana akulumbununa vilota navyakumwenesa.

Omu vaze vakweze vakumishile kulinangula, Ashapenaze avatwalile kuli Nevukataneza. Ngocho, mwangana ahanjikile navo, kaha amwene Ndanyele, naHananyiya, naMishayele naAzaliya kupwa vakuvanguluka namangana chikuma kuhambakana vakweze vakwavo. Shikaho, asakwile ava vakweze vawana mangana vazachilenga kuchipango chamwangana. Kaha, avehwilenga vamukafwe atachikize mwakulingila vyuma vimwe. Yehova avahanyine mangana chikuma kuhambakana vilolo vosena navaka-kulinga visava.

Numba tuhu vapwile mulifuchi lyeka, oloze Ndanyele, naHananyiya, naMishayele naAzaliya kavavulyamine ngwavo vapwile vatu jaYehovako. Uno nayove nawanukanga Yehova numba nge kaweshi hamwe navisemi joveko tahi?

“Kanda nakupwa mutu numba umwe mwalumbilisa ukweze woveko. Oloze pwako uwakutalilaho kuli vaka-kushishika, mukuhanjika, namutwamiso, namuzangi, namulufwelelo, namukutoma.”—WaChimoteu 1, 4:12