‘Mwatela kupwa muvaka-kunangula.’ (Hepe. 5:12) Achishinganyekenu hachumechi, Yehova uze apwa muka-kunangula wakwipangweji mumelu nahamavu ali nakusanyika etu mangana tunangule vakwetu vyaikiye. Shikaho, mulimo tuli nawo wakunangula vyaYehova mutanga yetu, chipwe muchikungulwilo, chipwe mumulimo wamuwande, twatela kuumona kupwa himulimo wamwaza kaha nawa waulemu. Jino chuma muka nachitukafwa tufukile mumulimo kanou?

Kukumbulula natuchiwana mumazu asonekele kaposetolo Paulu kuli Chimoteu, ngwenyi: “Lihakeho lika kutangilanga kumeso avatu, nakulembelelanga vakwenu, nakunangulanga.” Paulu atwalileho lika nakwamba ngwenyi: “Hakulinga ngocho naulilwila ove lyavene nakulwila vaze navakwivwilila nawa.” (Chimo. 1, 4:13, 16) Shikaho, muli namujimbu wakuyovola vatu uze mwatela kwambulula. Mwatela chikupu kuhotola uhashi wenu wakutanga nakunangula. Mbuloshuwa yino vanayisoneka yimikafwe kulinga ngocho. Achitalenu vihanda vimwe vilimo.

Halifwo hilifwo hali chisoneka chinahanjika halundongi lwamuMbimbiliya luze lunapandama kuchishina muli nakulilongesa chipwe chinahane chakutalilaho kweseka nachishina munakulilongesa

Yehova apwa ‘Muka-kunangula Wamunene.’ (Isa. 30:20) Numba tuhu mbuloshuwa yino nayimikafwa kuhotola uhashi wenu wakutanga kanawa nakunangula, oloze kanda namuvulyama ngwenu Yehova ikiye Mwenya-mujimbu tuli nakwambulula kaha nawa ikiye eji kukokanga vatuko. (Yowa. 6:44) Shikaho, lombenunga shimbu yosena kuli Yehova mangana amihane shipilitu yajila. Zachisenunga Mazu aKalunga lwola lwosena. Kaha nawa mwatela kulingisa vatu valise Yehova keshi yenuko. Vakafwenunga nawa vazangenga chikuma Yehova.

Ngocho vamihana mulimo wakwambulila vatu mujimbu waulemu chikuma. Tunafwelela ngwetu kachi nge namupendamina “hangolo jize Kalunga eji kuhananga,” kaha chikupu vene namufukila hakuzata mulimo kana.—Petu. 1, 4:11.

Yetu vakwenu mutwazachila,

Lizavu lyaKutwaminyina lyaVinjiho jaYehova