Wavaka-Kolinde 1, 9:19-23

VYUMA WATELA KULINGA: Lingisa vaze vali nakukwivwilila vashinganyeke hachihande unakuhanjika nakuvalingisa vamone chikupu ngwavo vyuma vanalinangula vyavilemu.

MWAKULINGILA NGOCHO:

  • Shinganyeka havyuma vize vatachikiza lyehi vaze vali nakukwivwilila. Numba tuhu muhanjika vyuma vize vejiva lyehi vaze vali nakukwivwilila, oloze watela kuvilumbununa mujila yeka yize nayivakafwa.

  • Hehwojola nakuhunananaho. Nge chinahase kaha watela kuzachisa mijimbu yize kavatachikiza vaze vali nakukwivwililako mangana ulumbunune vishina vyavilemu. Kaha watela nawa kushinganyeka chikuma havyuma unahehwojola nakumona omwo vinalumbununa vishina uli nakusaka kukazachisa.

  • Solola mwakuzachishila vyuma uli nakuhanjika. Watela kulumbunwina vaze vali nakukwivwilila mwakuzachishila vishina vyamuvisoneka mukuyoya chavo. Kaha nawa watela kushimutwila havyakutalilaho vize navisolola omwo vanahase kuzachishila vishina kana navilinga vatela kupwa navyo navyuma vatela kulinga.