“Hanyima yakutwama muulo hamyaka 25, lunga lyami angulukulwile. Kaha vana vami vatatu vasezele muchano. Ngwavijilenga misongo yayinene, nakuhomba. Ngwamwene ngwami kaye kosena kanangwalumukila, kaha nawa kangwahashile kuwana mwakulingilako. Ngwechele nakuyanga nakukunguluka, kaha ngwazeyele kushipilitu.”—June.

VATU vosena veji kulizakaminanga, kuhakilako vene navatu jaKalunga. Muka-kwimba jisamu asonekele ngwenyi: “Ngwalizakaminyine chikuma.” (Samu 94:19) Kaha nawa Yesu ambile ngwenyi mulwola lwakukuminyina, “kulizakamina havyuma vyamukuyoya” chinahase kuhonesa vatu kuzachila Yehova. (Luka 21:34) Nyi ngachilihi yove? Kutala weji kulizakaminanga chikuma mwomwo yakuhona jimbongo, chipwe ukalu wamutanga, chipwe kuhona kulikangula kumujimba tahi? Yehova nahase kukukafwa ngachilihi ulipike naukalu kana?

“Ngolo Jakuhambakana Jize jaVatu”

Katweshi kuhasa kuhonesa kulizakamina mungolo jetu kahako. Kaposetolo Paulu asonekele ngwenyi: “Vanatushindakanya mwosena. . . , tuli nakukakasana. . . ; vanatumbili hamavu.” Ambile nawa ngwenyi: “Olozenyi kavatupalakanyine nakutuhonesa kutambukako,” “katwahonene chikupu kupwa noku kwakulovokelako,” kaha nawa “katwanongeleko.” Vyuma muka vyeji kutukafwanga tumike? “Ngolo jakuhambakana jize javatu,” kulumbununa ngolo jize jeji kufumanga kuli Kalunga wangolo josena, Yehova.—Wavaka-Kolinde 2, 4:7-9.

Shinganyeka omu kushimbu yakunyima watambwile “ngolo jakuhambakana jize javatu.” Kutala uli nakwanuka omu chihande chimwe chakukafwile umone zangi akusolwelele Yehova kupwa yayilemu tahi? Kutala wafwelelele chikuma mujishiko jaYehova omu wanangwile vatu vyalutalililo lwaPalachise tahi? Omu tweji kuyanga nakukunguluka nakusolwela vakwetu lufwelelo lwetu, tweji kupwanga vakuzama nakuhona kupwa vakulizakamina muvyuma vyamukuyoya, nakupwa vakuunda muvishinganyeka, nakuzachila Yehova mukuwahilila.

“Makilenu Mangana Mumone Ngwenu Yehova Apwa Wamwaza”

Lwola lumwe unahase kwivwa nge vanakushindakanya. Chakutalilaho, Yehova atulweza tutondenga chatete Wangana nakutwalaho lika kutunangulanga vyuma vyakushipilitu. (Mateu 6:33; Luka 13:24) Nyi ngachilihi nge kukufumbukila kuli vatu, chipwe kuhona kulikangula kumujimba chipwe ukalu wamutanga unakushinyinyika? Nyi ngachilihi nge milimo yove yakukaye yili nakukwenyekela lwola nangolo jize watelanga kuzachisa kumilimo yamuchikungulwilo? Nge uli namilimo yayivulu, oloze kaweshi nalwola lwakutamo chipwe ngolo jakuyizatako, kaha chinahase kukuzeyesa. Pamo weji kushinganyekanga ngwove Yehova asaka ulinge vyuma vyavivulu vize kaweshi kuhasako.

Yehova eji kutwivwishisanga. Kasaka tumulingile vyuma vyavivulu chikuma vize katweshi kuhasako. Kaha nawa atachikiza ngwenyi cheji kumbatanga lwola hakusaka tupwenga cheka vakulikangula kumujimba namuvishinganyeka.—Samu 103:13, 14.

Chakutalilaho, achitale omu Yehova azakamine kapolofweto Elija. Omu Elija ahombele nakwivwa woma nakuchinyina mupambo, kutala Yehova amutenukilile mangana ahiluke kumulimo wenyi tahi? Nduma. Yehova atumine kangelo mapapa kavali mangana ayenga nakuhindula Elija nakumuhana vyakulya alyenga. Chipwe ngocho, omu mwahichile makumbi 40, Elija alizakaminyine nakwivwa woma. Vyuma  vyeka muka alingile Yehova hakusaka akafwe Elija? Chatete, Yehova asolwele nge nahase kumukinga. Chamuchivali, Yehova avendejekele Elija ‘nalizu lyakuunda, lyalivwovu.’ Chamakumishilo, Yehova amulwezele ngwenyi kwapwile navatu veka vakushishika vavavulu vaze vapwile nakulemesa Kalunga. Nakushimbula chiku, Elija aputukile cheka kuzata mulimo wenyi waupolofweto natwima. (Vamyangana 1, 19:1-19) Vyuma muka natulinangulaho? Omu Elija alizakaminyine, Yehova amutalilile chikoki nakumutetela. Yehova kalumukako, eji kutuzakamanga ngana muze azakamine Elija.

Nge uli nakushinganyeka hakuzachila Yehova, kaha linga ngocho kweseka nangolo jove. Kanda kwesekesa vyuma uli nakulinga oholyapwa kuvyuma vize walingilenga kunyimako. Chakutalilaho, muka-kulaha uze mwecha kulaha hatukweji chipwe hamyaka yayivulu keshi kuhasa kulaha mulikumbi lyangongo ngana muze alahilenga kunyimako. Oloze mwaputuka chindende chindende mangana ajikize nakutwalililaho kulaha. Vaka-Kulishitu vapwa nge vaka-kulaha. Veji kulahanga mangana vakahete kusongo. (Wavaka-Kolinde 1, 9:24-27) Watela kulitomena mulimo uze unamono ngwove unahase kuuzata oholyapwa. Chakutalilaho, unahase kulitomena kuyanga nakukunguluka, nakulomba Yehova akukafwe utesemo kulinga chuma unalitomena. Kahomu muputuka kujikiza kushipilitu, ‘naumakila nakumona ngwove Yehova apwa wamwaza.’ (Samu 34:8) Anuka ngwove kala vyuma vize mulinga mangana usolole ngwove wazanga Yehova numba vipwa vyavindende, Yehova avimona kupwa vyavilemu. —Luka 21:1-4.

Yehova kasaka tumulingile vyuma vyavivulu chikuma vize katweshi kuhasako

“Kukunguluka Kana Changukolezezele Chikuma”

Yehova akafwile ngachilihi June akinduluke cheka kuli ikiye? June ambile ngwenyi: “Ngwalombelenga kuli Yehova mangana angukafwe. Kaha mawenu angulwezele ngwenyi mumbaka yetu namupwa kukunguluka chachihanda. Kaha ngwayile nakukunguluka likumbi limwe. Ngwevwile kuwaha chikuma hakuliwana cheka navatu jaYehova. Kukunguluka kana changukolezezele chikuma. Oholyapwa nguli nakulivwisa cheka kuwaha kuzachila Yehova. Kuyoya chami chili nanganyo jino. Ngunejiva jino ngwami kangweshi kuhasa kutwama chakuzeneka vandumbwamiko, kaha nawa ngwatela kwitavila vangukafwe. Ngweji kusakwililanga hakuwana nge ngwapwile nalwola lwakukinduluka cheka kuli Yehova.”