“Numba tuhu milimo yami ngwapwile nakuzata yakafwilenga chikuma tanga yami, oloze yangwingishile muvyuma vyavipi vyavivulu. Ngwaputukile kwazana mumakumbi akunoka, mumapolitiki, nakuyanga kuchachi. Ngwazeyele kushipilitu hamyaka 40. Kuzeya kushipilitu halwola lwalusuku changulingishile ngushinganyeke ngwami Yehova keshi kukangukonekelako. Kaha nawa ngwashinganyekele ngwami kangweshi kuhasa kulikonekela ami lyaveneko. Ngwavangilile kulinangula muchano shimbu kanda ngundupukile muvilinga vyavipi.”—Martha.

KULIVWA nge tuli namulonga chinahase kupwa chiteli chachinene chikuma. Mwangana Ndavichi asonekele ngwenyi: “Mwomwo jishili jami jinavulu chikuma hamutwe wami. Jinangulemenena chikuma nge chiteli chachilemu.” (Samu 38:4) Vaka-Kulishitu vamwe vapwa vakuhomba chikuma hakushinganyeka ngwavo Yehova keshi kukavakonekelako. (Wavaka-Kolinde 2, 2:7) Kutala vishinganyeka kana vyamuchano tahi? Numba tuhu unavulumuna mulonga waunene chikuma, kutala weji kushinganyekanga ngwove Yehova keshi kukakukonekelako tahi? Nduma, mwakakukonekela.

“Twayenu Tushimutwile Mangana Tusungamise Vyuma”

Yehova keshi kumbila vaka-shili vaze vanapihilila nakwalumukako, oloze eji kuvatondatondanga. Muchishimo chamwana wakujimbala, Yesu esekesele Yehova kuchisemi walunga wazangi uze ukwechi mwanenyi asezele tanga yenyi nakuya nakuhungukila muvilinga vyavipi. Kutwala muze uze mwana akindulukile cheka kwimbo. “Shimbu apwile hahasuku, ise amumwene, amwivwilile keke, kaha amulahilile nakumupakata mukasamba, kaha amusweswenyele.” (Luka 15:11-20) Kutala nayove wasaka kachi upandame kuli Yehova, oloze weji kulivwanga nge ‘uchili hahasuku’ naikiye tahi? Ngana mwachisemi wamuchishimo chaYesu, naYehova eji kukwivwilanga keke. Kaha apwa wakulizanga kukusambilila.

Nyi ngachilihi nge uli nakushinganyeka ngwove unavulumunanga shili mapapa kakavulu chipwe shili kana yinatoho chikuma, ngachize Yehova keshi kuhasa kukukonekelako? Tala mazu ahanjikile Yehova aze atwama hali Isaya 1:18. Ambile ngwenyi: “Twayenu tushimutwile mangana tusungamise vyuma, numba tuhu jishili jenu jinapu nge ulombo uchila, oloze najitoma to nge lihina litoma.” Numba tuhu tunavulumuna shili yize yinapu nge ulombo uchila uze vanashili halihina litoma, Yehova nahase kutukonekela.

Yehova kasaka chivezu chove chikuyanjisenga lika mwomwo yakulivwa nge uchili namulongako. Unahase kwivwa ngachilihi hakutachikiza ngwove Kalunga nakukonekela nakupwa nachivezu chitoma? Achitale havyuma vivali vize alingile Mwangana Ndavichi. Chatete ambile ngwenyi: “Nangwambulula milonga yami yakuzombwojoka jishimbi kuli Yehova.” (Samu 32:5) Tachikiza ngwove Yehova akulweza lyehi ngwenyi ushimutwilenga nenyi mukulomba mangana ‘musungamise vyuma.’ Watela kulomba kuli ikiye. Ambulula milonga yove kuli Yehova nakumulweza omu uli nakwivwa. Ukalu amwene Ndavichi wamulingishile alombe ngwenyi: “Ngutomese kushili yami. . . . Ove Kalunga, kaweshi kukana muchima wakuhokoka, wakuchikikako.”—Samu 51:2, 17.

Chamuchivali, Ndavichi vamukafwile kuli kapolofweto Natane uze vatongwele kuli Kalunga amwimanyineko. (Samwele 2, 12:13) Makumbi ano Yehova  atongola vakulwane muchikungulwilo nakuvanangula mangana vakafwe vaka-shili vaze navapihilila nakwalumuka vatunge cheka usepa wavo naYehova. Nge muya kuli vakulwane, kaha navazachisa Visoneka nakukulombelako mangana muchima wove uunde, nakukehesako vishinganyeka vyove vyavipi, nakukukafwa uzame kushipilitu.—WaYakova 5:14-16.

Yehova asaka upwenga nachivezu chitoma

“Awahilila Mutu Uze Vanakonekela Lyehi Mulonga Wenyi Wakuzombwojoka Jishimbi”

Unahase kushinganyeka ngwove kulweza Yehova Kalunga milonga yove nakuya kuli vakulwane chinahase kukukaluhwila chikuma. Omu mukiko ashinganyekele naNdavichi. ‘Ahonene kwambulula shili yenyi.’ (Samu 32:3) Oloze kutwala muze amwene nganyo yize yafumine hakwambulula shili yenyi nakuzachila hatutenga twenyi.

Ndavichi anganyalile chikuma hakupwa cheka wakuwahilila. Asonekele ngwenyi: “Awahilila mutu uze vanakonekela lyehi mulonga wenyi wakuzombwojoka jishimbi, uze nawa vanakonekela lyehi shili yenyi.” (Samu 32:1, kwinyikila chamwishi.) Alombele nawa ngwenyi: “Ove Yehova, pandumuna mivumbo yami, mangana kanwa kami kavilike vyuma vyakukwalisa.” (Samu 51:15) Ndavichi evwile kumuchima wenyi hwo hakumukonekela kuli Kalunga, ngachize chamulingishile alwezeko navakwavo muchima waYehova.

Yehova asaka upwenga nachivezu chitoma. Kaha nawa asaka ulwezeko vakwenu omu apwa Yehova navyuma ajina, keshi namuchima wakulivwa nge uchili namulongako, oloze namuchima wakuwahilila. (Samu 65:1-4) Anuka ngwove akulweza ngwenyi, ‘jishili jove navajijimbangana, mangana lwola lwakuhizumuna luhase kwiza kufuma kuli Yehova ivene.’—Vilinga 3:19.

Echi chikiko chasolokele kuli Martha. Ambile ngwenyi: “Mwanami walunga apwilenga nakungutumina jimangazini jaKaposhi Kakutalila naTonenu! Chindende chindende ngwaputukile kupandama cheka kuli Yehova. Chuma changukaluhwilile chikuma hakukinduluka kuli Yehova shina kumulomba angukonekele shili yosena yize ngwavulumwine. Oloze kutwala muze, ngwashimutwilile naKalunga nakumulomba angukonekele. Chapwile chachikalu kufwelela ngwami mwahichile myaka 40 numba jino ngukinduluke kuli Yehova. Vyuma ngwahichilemo hiunjiho wakusolola nge mutu nahase kukinduluka cheka kuli Kalunga numba tuhu munahichi myaka yayivulu.”