MATEU 8:18, 23-27 MAKO 4:35–5:1 LUKA 8:22-25

  • YESU MWAUNJISA NYAMANGANDA HAKALUNGALWIJI WANGALILEYA

Likumbi lyosena lyamuundu, Yesu anangwile vatu, ngocho azeyele. Kuheta kuchingoloshi, alwezele tumbaji twenyi ngwenyi: “Tuzaukenu, tuyenu musali,” kulumbununa musali kufuma kuKapelenau.—Mako 4:35.

Musali, chakuya kumututuko waKalungalwiji waNgalileya kwapwile ngalila yavaka-Ngelase. Ngalila kana vayivulukilenga nawa ngwavo Ndekapole. Mujinganda jaNdekapole mukiko valingililenga vilika vyachisemwa chavaHelase, numba tuhu mwatwaminenga navaYuleya vavavulu.

Vatu vatachikijile ungeji waYesu wakufuma kuKapelenau. Kwapwile mato eka aze apwile nakuzauka musali. (Mako 4:36) Musali kamwasuwile chikumako. Kalungalwiji waNgalileya apwile nge chijiva chachinene chameya amwaza, kaha chapwile kafwe jikilomita 21 muusuku, muwihi kafwe jikilomita 12. Oloze kalungalwiji kana apwile wakukunama.

Numba tuhu Yesu apwile wakukupuka mwosena, oloze azeyele chikuma mwomwo yakwambulula mujimbu. Shikaho, omu wasunukile wato, himwasavala kutongo yakunyima, oku mutwe nasachila hamusau, kaha ayile mutulo.

Vaposetolo vavavulu vejivile chikuma kuzaula, oloze kachapwile chachashi kuli vakiko kutambuka ungeji kanako. Ou Kalungalwiji waNgalileya vamujingilikile kujipili, kaha nawa kakavulu meya azuminenga chikuma. Lwola lumwe peho yituta yize yafuminenga kujipili japwilenga mwakamwihi yalivetelenga hameya azuma nakuvundula jino nyamanganda hakalungalwiji. Evi vikiko vyasolokele. Makimba aputukile kuliveta kuwato, ngocho waputukile “kuzala nameya, kaha hasalile hahandende nakwingila muponde.” (Luka 8:23) Oloze Yesu apwile lika mutulo.

Vakwenu malunga vakukangana, vaze vazaulaho lyehi mato mulwola lwanyamanganda valikwachishile kuzaula wato. Oloze halwola kana vahonene. Jino hakuchina ngwavo navafwa, vahindwile Yesu, nakwamba ngwavo: “Ove Mwata, tulwile, natunonga!” (Mateu 8:25) Tumbaji valizakaminyine ngwavo navafwa.

Omu Yesu ahindukile, alwezele vaposetolo ngwenyi: “Enu vaka-lufwelelo lwalundende, mwomwo ika munevwila woma?” (Mateu 8:26) Kaha Yesu atenukilile yize peho nakalungalwiji ngwenyi: “Unda! Hola kulu!” (Mako 4:39) Ngocho yize peho yatulile, kaha kalungalwiji nawa aunjile. (Mako naLuka vatulweza mujimbu kanou, ngwavo Yesu avangilile kuunjisa peho mujila yakukomwesa numbanyi ahanjike hali tumbaji twenyi vaze vahonene lufwelelo.)

Achishinganyekenu omu vevwile tumbaji twenyi. Vamwene nyamanganda naundu, ngocho vevwile woma. Valihwojwele ngwavo: “Iya venyou? Mwomwo napeho nakalungalwiji vinononoka kuli ikiye.” Jino vahetele musali yakalungalwiji vavakangule. (Mako 4:41–5:1) Pamo namato eka akwavo apulukile kuli nyamanganda kanou, ngocho vakindulukile kumulauko.

Ocho kuwaha kana hakwijiva nge MwanaKalunga atwama nangolo havyuma vyakutenga. Ngocho omu mwakayula ano mavu osena muWangana wenyi, vatu vosena navakapwa vakukingiwa kukala ponde yayipi yakufuma kuvyuma vatenga.