MATEU 17:22–18:5 MAKO 9:30-37 LUKA 9:43-48

  • YESU MWAHANJIKA CHEKA VYAKUFWA CHENYI

  • MWAFWETA MUTELO NAKALUMBONGO KACHICHELE KAKUFUMA MUKANWA KAISHI

  • IYA WAMULEMU MUWANGANA

Hakukumisa kulyalumuna mweka, nakuka kanyike uze apwile nandemone mungalila yaKesaliya Fwilipi, Yesu ayile kuKapelenau. Ayile natumbaji twenyi chakuzeneka vatu kwijiva, mwomwo kasakile liyongomena kutachikiza “chuma kanechiko.” (Mako 9:30) Echi chamuhanyine lwola lwakukafwa tumbaji twenyi valiwahishile vyakufwa chenyi namulimo navakazata. Ambile ngwenyi: “Mwanamutu navakamuhana mumavoko avatu, kaha navakamujiha. Kuheta halikumbi lyamuchitatu navakamusangula.”—Mateu 17:22, 23.

Chuma kana kachatelele kukomwesa tumbaji twenyiko. Hakavanga Yesu ahanjikile vyakufwa chenyi, numba tuhu Petulu amuhamikile ngwenyi vyuma kana kavyeshi kusolokako. (Mateu 16:21, 22) Kaha vaposetolo jenyi vatatu vamwene chakumwenesa chakulyalumuna mweka nakwivwa vyuma vapwile nakushimutwila “vyakuya” chaYesu. (Luka 9:31) Numba tuhu vaka-kumukavangiza kavevwishishile mwalumbunukilile mazu enyi osenako, oloze vakiko “vanyengetelele chikuma.” (Mateu 17:23) Chipwe ngocho vevwile woma kumuhulisa cheka hachihande kana.

Kutwala muze, vejile kuKapelenau kuze Yesu azachilililenga chikuma mulimo wenyi, kaha nawa kukiko kwafumine vaposetolo jenyi vavavulu. Kaha malunga vaze vapwile vaka-kutelesa mitelo vejile kuli Petulu. Pamo hakusaka kuwanyina Yesu mulonga wakuhona kuhana mitelo, vahulishile Petulu ngwavo: “Uno muka-kuminangula keshi kuhana mutelo [watembele] wajindalakima jivaliko nyi?”—Mateu 17:24.

Petulu akumbulwile ngwenyi: “Eji kuhananga.” Omu Yesu ahetele kuze kuzuvo, atachikijile vyuma vyasolokele. Ngocho muchishishisa chakuvandamina Petulu amulweze chihande kana, Yesu amuhulishile ngwenyi: “Ove Shimona, unashinganyeka muka? Uno vamyangana vahamavu veji kutambulanga mitelo yakulisezaseza kuli veya? Uno kuli vana vavo tahi, nyi kuli vatu veka?” Petulu akumbulwile ngwenyi: “Kuli vatu veka.” Ngocho Yesu ambile ngwenyi: “Kahanyi vana chikupu vene kaveshi kutela miteloko.”—Mateu 17:25, 26.

Ise yaYesu ikiye Mwangana wamelu namavu, kaha Ikiye veji kulemesanga mutembele. Ngocho MwanaKalunga katelele kutela mutelo watembeleko. Yesu ambile ngwenyi: “Oloze hakusaka tuhone kuvahukanyisa, yako ukambile ulovo mukalungalwiji, kaha ukambate ishi wakulivanga kufwa kuulovo. Kahomu naukazununa mukanwa kenyi naukawanamo lumbongo lwachichele lwapalata [lwashitata, chipwe tetalandalakima]. Kalumbate, kavahanelwo kupwa mutelo wayami nayove.”—Mateu 17:27.

Tumbaji valikungulwile hamwe, kaha vapwile nachihula vasakile kuhulisa Yesu chakusaka kutachikiza iya apwile wamulemu muWangana wamelu. Ava malunga hakavanga vevwile woma kuhulisa Yesu vyakufwa chenyi. Aha jino woma wavakumine, ngocho vamuhulishile vyuma navikavasolokela kulutwe. Yesu atachikijile chuma chavalingishile vamuhulise. Chuma chavalingishile shina chihande chize valipulilenga jipami omu vapwile nakumukavangiza munyima hakukinduluka kuKapelenau. Ngocho Yesu avahulishile ngwenyi: “Vyuma muka mwapwanga nakulipula jipami mujila?” (Mako 9:33) Tumbaji vevwile sonyi, kaha vaholele kulu mwomwo vapwile nakulipula jipami hakusaka kutachikiza ou apwile wamulemu hakachi kavo. Ngocho vahulishile jino Yesu chihula chize vapwile nakushimutwila, vambile ngwavo: “Uno iya chikupu wamulemu muWangana wamelu?”—Mateu 18:1.

 Tunahase kulikomokela hakuwana nge tumbaji vapwile nakulipula jipami hachihande kana mwomwo vapwilenga naYesu nakwivwa vyuma ahanjikilenga hamyaka kafwe yitatu. Oloze navakiko kavakupuka mwosenako. Kaha vakolelele nawa mungalila yize vatu vapwile nakufwila vihela vyavilemu mukwitava. Petulu nawa evwile Yesu mwamushika ngwenyi mwakatambula “jisapi” jimwe jaWangana. Uno atelele kulimona kupwa wamulemu tahi? Pamo naYakova naYowano nawa vashinganyekele mwomumwe mwomwo vamwene Yesu mwalyalumuna mweka.

Chipwe ngocho, Yesu avahuhumwine mangana valumune vishinganyeka vyavo. Asanyikile mwana wamundende, amwimikile mukachi kavo, kaha ambile kuli tumbaji twenyi ngwenyi: “Kuvanga mwalumuke nakupwa nge vana vavandende, mokomoko kamweshi kukengila muWangana wameluko. Shikaho weshowo mwalinyisa nge ou mwana wamundende, ikiye wamulemu muWangana wamelu. Kaha weshowo mwatambula mwana wamundende nganou mwomwo yalijina lyami, nangutambula nayami nawa.”—Mateu 18:3-5.

Echi chapwile kunangula chamwenemwene. Yesu kapihililile natumbaji twenyi nakuvavuluka ngwenyi vaka-lifwiko. Oloze azachishile chakutalilaho chakanyike mangana avanangule. Vanyike vavandende kavatwama navihela chipwe kufwila ulemuko. Shikaho, Yesu apwile nakunangula tumbaji twenyi valimone kupwa nge vanyike. Kaha Yesu akukulwile hakunangula tumbaji twenyi ngwenyi: “Ou mwalilingisa kupwa wamundende hali enu muvosena, ikiye vene wamulemu.”—Luka 9:48.