MATEU 16:13-27 MAKO 8:22-38 LUKA 9:18-26

  • YESU MWOKA LUNGA WAKAPUPUTA

  • PETULU MWATAMBULA JISAPI JAWANGANA

  • YESU MWAVULUKA KUFWA NAKUSANGUKA CHENYI

Yesu natumbaji twenyi vahetele kuMbetesaita. Vatu vanehele lunga wakapuputa kuli Yesu nakumulembelela amuke.

Yesu akwachile uze lunga kulivoko nakumulovola muze mwimbo. Kahomu Yesu alingile hanamufwijila lyehi maleji hameso, amuhulishile ngwenyi: “Uli nakumona vimwe tahi?” Uze lunga amukumbulwile ngwenyi: “Nguli nakumona vatu, oloze vali nakusoloka nge mitondo yize yili nakutambwojoka.” (Mako 8:23, 24) Ngocho, Yesu akwachile hameso ayauze lunga, kaha uze lunga atonene. Jino Yesu alwezele uze lunga ayenga kwimbo lyenyi nakumuhuhumuna ngwenyi kanda engila muze mwimboko.

Kufumaho, Yesu natumbaji twenyi vayile kumututuko wangalila yaKesaliya Fwilipi. Vatambukile tunda yakukanduka kafwe jikilomita 40. Limbo kana lyapwililile hachihela chakulunduka kafwe jimita 350, kaha mwishi mwapwilenga Pili yaHelemone kunote yize vafwikilenga kumbundu. Ungeji kana wambachile makumbi amavulu.

Lwola lumwe omu vapwile nakuya, Yesu ayile kwauka wenyi nakulomba. Yesu alizakaminyine hali tumbaji twenyi mwomwo kwasalile kaha tukweji 9 chipwe 10 kukufwa chenyi. Vatu vavavulu valitwaminyine kumukavangiza, kaha veka nawa vaputukile kumuhuhwasana nakwivwa kupihya. Vatu pamo vapwile nakumuhuhwasana ovyo akanyinyinyine kupwa mwangana novyo akanyinyinyine kuvahana chinjikizo chakusolola nge ikiye vene.

Omu tumbaji twenyi vayile kuze apwile nakulombela, Yesu avahulishile ngwenyi: “Uno vatu vali nakwamba ngwavo Mwanamutu ikiye iya?” Vamukumbulwile ngwavo: “Vamwe ngwavo Yowano Muka-kumbapachisa, veka ngwavo Elija, veka nawa ngwavo Yelemiya, chipwe umwe wavapolofweto.” Chikupu vene, vatu vashinganyekele ngwavo Yesu vamusangwile kuvafu. Yesu hakusaka kutachikiza vishinganyeka vyavo, avahulishile ngwenyi: “Nyi enu ngwenu ami yami iya?” Petulu akumbulwile washiwashi ngwenyi: “Ove yove Kulishitu, MwanaKalunga ou ayoya.”—Mateu 16:13-16.

Yesu alwezele Petulu ngwenyi atela kuwahilila mwomwo Kalunga ikiye namulweze chuma kana, kaha ambile ngwenyi: “Nangwamba kuli ove ngwami: Ove yove Petulu, kaha halilolwa lino nangukatungilaho chikungulwilo chami, kaha vikolo vyaFuka kavyeshi kukachifungululako.” Yesu apwile nakulumbununa ngwenyi mwakatunga chikungulwilo, kaha naFuka kayeshi kuhasa kufungulula vatu kanako kachi nge navakalama kulonga chavo hano hamavu. Ngocho ashikile Petulu ngwenyi: “Nangukakuhana jisapi jaWangana wamelu.”—Mateu 16:18, 19.

Yesu kahanyine Petulu chihela chachilemu havaposetolo jenyiko, chipwe kumulingisa kupwa chihela chakutungilaho chikungulwiloko. Yesu ikiye Lilolwa lize vanatungilaho chikungulwilo. (Wavaka-Kolinde 1, 3:11; Wavaka-Efwesu 2:20) Petulu mwakatambula jisapi jitatu. Mwakapwa nakutokwa chakusokolola kuWangana wamelu mangana mazavu avatu akengilemo.

 Petulu azachishile sapi yatete haPendekoseta yamu 33 C.E., mangana vaYuleya navaze valumukile kupwa vaYuleya, vaze vapihililile nakwalumuka, vatachikize vyuma vatelele kulinga mangana vavalwile. Azachishile sapi yamuchivali nakusokolwela vaSamaliya vaze vafwelelele mangana vengile muWangana waKalunga. Kaha mu 36 C.E., Petulu azachishile sapi yamuchitatu hakukafwa vatu vakumafuchi eka vakufwana nge Kolonelyu navakwavo veka mangana vengile muWangana waKalunga.—Vilinga 2:37, 38; 8:14-17; 10:44-48.

Vyuma ahanjikile Yesu vyevwishile vaposetolo jenyi kupihya hakuvalweza ngwenyi kalinwomu vamuyanjise nakumujiha muYelusalema. Petulu hakuhona kutachikiza ngwenyi Yesu atela kufwa nakumusangula akayoyele mwilu, amutwalile kupenge nakumwamba ngwenyi: “Litetele ove Mwata. Vyuma kana kavyeshi kukakusolokelako.” Yesu alumukile nakwamba kuli Petulu ngwenyi: “Ove Satana, hita kunyima yami! Unapu uchimbunji chakunguhukanyisa, mwomwo ove kawashinganyeka mwaya vishinganyeka vyaKalungako, oloze mwaya vishinganyeka vyavatu.”—Mateu 16:22, 23.

Yesu jino asanyikile vaposetolo navatu veka nakuvalweza ngwenyi kacheshi kupwa chachashi kumukavangizako. Ambile ngwenyi: “Kachi nge mutu mwasaka kungukavangiza, alikane ivene nakumbata chitondo chenyi chakuyanjishila, kaha angukavangizenga lika. Mwomwo weshowo mwasaka kulwila mwono wenyi mwakaujimbalisa, oloze weshowo mwajimbalisa mwono wenyi mwomwo yayami kaha nawa mwomwo yamujimbu wamwaza, mwakaulwila.”—Mako 8:34, 35.

Chikupu vene, hakusaka Yesu avetavile, vaka-kumukavangiza vatelele kumika nakupwa namuchima wakulisuula. Yesu ambile ngwenyi: “Weshowo mwangwivwila sonyi ami namazu ami muchisemunwino chino chavaka-ukoji nashili, naMwanamutu nawa mwakamwivwila sonyi omu mwakeza muupahu waIse navangelo vajila.” (Mako 8:38) Eyo, omu mwakeza Yesu, mwakashishishilamo “mutu himutu kweseka navilinga vyenyi.”—Mateu 16:27.