MATEU 8:1-4 MAKO 1:40-45 LUKA 5:12-16

  • YESU MWOKA MUKA-MBUMBA

Omu Yesu natumbaji twenyi vawana vayile nakwambulwila “mujisunangonga javo muNgalileya,” mujimbu wavyuma vyamwaza alingilenga Yesu watanjile kwosena. (Mako 1:39) Mujimbu kana wahetele namunganda muze mwapwile lunga umwe muka-mbumba. Chimbuke Luka ambile ngwenyi uze lunga apwile “[na]mbumba mujimba wosena.” (Luka 5:12) Musongo kanou waupi, nge unashimbula chikuma, weji kutengulanga mujimba wamutu wosena.

Uze muka-mbumba apwile muukalu waunene, kaha katelele kupwa kuvatuko. Kachi nge kuli vatu kwakamwihi, uze muka-mbumba atela kuvilika kuvatu ngwenyi “Ngunapihi, ngunapihi,” kuchina vakwavo navamuswenya nakukwachiwa namusongo wenyi. (Vyava-Levi 13:45, 46) Uno uze muka-mbumba alingile ngachilihi? Ejile kuli Yesu nakufukama hamavu, nakumulembelela ngwenyi: “Ove Mwata, kachi nge unasake, unahase kungutomesa.”—Mateu 8:2.

Olwo lufwelelo kana apwile nalwo uze lunga muli Yesu! Musongo wenyi wevwishilenga keke hakumutala. Jino Yesu alingile ngachilihi? Kachi nge kumwapwile, kachi mwalingile ngachilihi? Hakumwivwila keke, Yesu olwele livoko lyenyi, amukwachile nakwamba ngwenyi: “Ngunasake vene. Toma.” (Mateu 8:3) Hahaze vene, uze muka-mbumba atomene kumbumba yenyi, oloze chuma kana chapwile chachikalu kuli vatu vamwe kufwelela.

Nayenu munahase kusaka kupwa namutu wakeke ngana mwaYesu kupwa mwangana wenu, nyi mweka? Jila okililemo uze muka-mbumba yasolola nge, omu Yesu mwakapwa Mwangana hamavu hosena, mwakatesamo upolofweto wamuMbimbiliya wakwamba ngwavo: “Mwakevwila keke vaka-kukalikiza navaka-kuhutwa, mwakalwila myono yavaka-kuhutwa.” (Samu 72:13) Enga, Yesu mwakalinga vyuma afwila mumuchima wenyi nakukafwa vaka-kukalikiza vosena.

Nahalwola luze Yesu te kanda okenga muka-mbumba, mulimo wenyi wapwile nakwivwisa vatu kuwaha chiyovo. Vatu jino vevwile cheka mujimbu wavyuma vyamwaza alingile hakuka uze muka-mbumba. Chipwe ngocho, Yesu kasakile vatu vafwelele muli ikiye mwomwo yakwivwa kaha mangwavoko. Ejivile upolofweto uze wambile ngwawo, “lizu lyenyi kalyeshi kukevwakana mujilako,” kulumbununa, mujila yakukomwesa. (Isaya 42:1, 2) Ngocho Yesu alwezele uze mutu okile ngwenyi: “Kanda naulweza mutu numba umweko. Oloze yako ukalisolole kuli kapilishitu nakuhana wana uze avulukile Mose.”—Mateu 8:4.

Oloze uze lunga, hakuwahilila chikuma, kahashile kusweka chuma kanechi chakukomwesako. Ayile nakwambulula kwosena, kaha echi chalingishile vatu vasake chikuma kwijiva vyuma vyavivulu. Yesu jino ahonene kwingila munganda yize musana weye, ngocho, atwamine kupenge kwauka wenyi. Chipwe ngocho, vatu vakufuma kwosena vejilenga kuli ikiye mangana avanangule nakuvoka.