Yako kaha kuvihande

Yenu kumitwe yavihande

Vinjiho jaYehova

Sakula lilimi Luvale

Yesu—Ikiye Jila, Ikiye Muchano, Ikiye Kuyoya

Tangenu vyuma vyasolokele mukuyoya chaYesu mumukanda uno, vize vasoneka muMbimbiliya.

KUJIMBULA

Ikiye Jila, Ikiye Muchano, Ikiye Kuyoya

Kunangula chaYesu navyuma alingile vize vasoneka muMikanda yaMujimbu Wamwaza vinahase kwalumuna kuyoya chenu.

KAPETULU 1

Mijimbu Yivali Yakufuma Kuli Kalunga

Kangelo Ngavalyele ambulwile mijimbu yayikalu kwitavila.

KAPETULU 2

Yesu Navamulemesa Shimbu Kanda Asemuke

Uno Elizaveta namwanenyi apwile mujimo valemesele ngachilihi Yesu?

KAPETULU 3

Muka-Kuwahisa Jila Mwasemuka

Omu Zekaliya vamukile mujila yakukomwesa nakuputuka kuhanjika, ahanjikile upolofweto waulemu.

KAPETULU 4

Maliya Nemita Lijimo Chakuzeneka Lunga

Uno Yosefwe etavilile omu Maliya amulwezele ngwenyi nemita nashipilitu yajila, keshi nge vanamwimichisa kuli lungako nyi?

KAPETULU 5

Yesu Asemukilile Kulihi, Kaha Nawa Ngonde Muka?

Tunejiva ngachilihi ngwetu Yesu kasemukile haDecember 25 koko?

KAPETULU 6

Mwana Uze Vashikile

Omu Yosefwe naMaliya vanehele mwanavo Yesu kutembele, tushinakaji vavaIsalele vavali vapolofwetele omu nachikapwa chiyoyelo chaYesu kulutwe.

KAPETULU 7

Vaka-kuzachisa vatanganyika navatambukila Yesu

Mwomwo ika uze tanganyika vamwene kuMututuko avatwalilile chatete kuli Mwangana Helote uze apwile chikenya, mukutela kuvatwala kuli Yesu?

KAPETULU 8

Navachina Mwangana Wamupi

Upolofweto wamuMbimbiliya utatu wakuvuluka Meshiya wateselemo shimbu Yesu apwile kanyike.

KAPETULU 9

Chiyoyelo chaYesu muNazaleta

Yesu apwile navandumbwenyi vamalunga navava vamapwevo vangahi?

KAPETULU 10

Tanga yaYesu Nayiya kuYelusalema

Yosefwe naMaliya valizakaminyine chikuma omu vahonene kuwana Yesu, oloze ikiye alikomokelele hakuwana nge kavatachikijile kwakumuwanyinako.

KAPETULU 11

Yowano Muka-kumbapachisa Mwawahisa Jila

Omu vaFwaliseu navaSatuse vamwe vejile kuli ikiye, Yowano avahanjikilile. Mwomwo ika?

KAPETULU 12

Yesu Navamumbapachisa

Mwomwo ika Yesu vamumbapachishilile okunyi ikiye kalingile shiliko?

KAPETULU 13

Vyuma Natulinangula Kuli Yesu Omu Vamwesekele

Vyeseko amwene Yesu vyasolola vishina vivali hali Liyavolo.

KAPETULU 14

Yesu Mwaputuka Kunangula Vatu Vapwenga Tumbaji

Vyuma muka vyakafwile tumbaji twaYesu vakulivanga 6 vetavile ngwavo vanawane Meshiya?

KAPETULU 15

Yesu Mwalinga Chuma Chakukomwesa Chatete

Yesu alwezele naye ngwenyi Ise wamwilu ikiye apwile nangolo jakumulweza vyakulinga, keshi nge ikiyeko.

KAPETULU 16

Yesu Mwasolola Twima Apwile Nayo haKulemesa chaMuchano

Jishimbi jaKalunga jetavishile vatu kulanda vimuna muYelusalema mangana vahane wana, kaha mwomwo ika Yesu apihililile navaka-kusekasana mutembele?

KAPETULU 17

Yesu Mwanangula Nyikotemu

Uno ‘kusemuka cheka’ chalumbununa ika?

KAPETULU 18

Yesu Mwatohwelako, Kaha Yowano Mwakehelako

Tumbaji twaYowano Muka-kumbapachisa vevwile lwiso, oloze ivene Yowano awahililile.

KAPETULU 19

Kunangula Pwevo WakaSamaliya

Yesu amulwezele chuma chize kanda alwezengaho lyehi mutu numba umwe.

KAPETULU 20

Chakukomwesa Chamuchivali Alingile muKana

Yesu okile kanyike uze apwile kwakusuku kafwe jikilomita 26.

KAPETULU 21

MuSunangonga YamuNazaleta

Vyuma muka ahanjikile Yesu vize vyalingishile vatu vamunganda yenyi vasake kumujiha?

KAPETULU 22

Yesu Mwasanyika Tumbaji Vawana

Yesu asanyikile tumbaji vawana vaseze mulimo wakuta vaishi nakuputuka kuta vatu.

KAPETULU 23

Yesu Mwalinga Vyakukomwesa muKapelenau

Omu Yesu afumishilenga vandemone, avakanyishile kulweza vatu nge ikiye apwile Mwanakalunga. Mwomwo ika?

KAPETULU 24

Yesu Mwazata Chikuma Mulimo Wakwambulula muNgalileya

Vatu vejilenga kuli Yesu mangana avoke, oloze Yesu avalumbunwinyine ngwenyi mulimo waunene ejilile shina wakwambulula mujimbu.

KAPETULU 25

Mwoka Muka-Mbumba Hakumwivwila Keke

Yesu asolwele nge azakama vatu vaze eji kukanga hakuvalweza mazu amwaza.

KAPETULU 26

“Jishili Jove Vanakukonekelajo”

Yesu asolwele ngachilihi ngwenyi kukonekela jishili chatambukila hamwe nakulikangula?

KAPETULU 27

Mateu Navamusanyika

Mwomwo ika Yesu alililile hamwe navaka-shili?

KAPETULU 28

Mwomwo Ika Tumbaji twaYesu Kaveshi Kulijilikila Kulyako?

Yesu azachishile chifwanyisa chajituku jamalambu hakuvakumbulula.

KAPETULU 29

Uno Mutu Atela Kulinga Vyuma Vyamwaza haSambata Nyi?

Mwomwo ika vaYuleya vayanjishilile Yesu hakuka lunga uze avijile hamyaka 38?

KAPETULU 30

Usoko waYesu naIse

VaYuleya vashinganyekele ngwavo Yesu ali nakulyesekesa naKalunga, oloze Yesu avalumbunwinyine ngwenyi Kalunga amuhambakana ikiye.

KAPETULU 31

Kuhela Tiliku haSambata

Mwomwo ika Yesu alivulukilile ngwenyi ikiye “Mwata waSambata”?

KAPETULU 32

Vyuma Muka Vetavisa Kulinga haSambata?

Lwola lwosena vaSatuse navaFwaliseu kavalinwishilenga meyako, oloze halwola kanelu valinungile hamwe nakufumbukila Yesu.

KAPETULU 33

Kutesamo Upolofweto waIsaya

Mwomwo ika Yesu alwezelele vaze okilenga ngwenyi kanda navamujimbula kuli vatu chipwe kwambulula vyuma alingileko?

KAPETULU 34

Yesu Mwasakula Vaposetolo Jenyi 12

Chihandwa muka chatwama hali kaposetolo nakambaji?

KAPETULU 35

Kunangula ChahaPili Chize Chaya Fuma

Wanenu vishina vyavilemu alumbunwine Yesu muchihande chenyi.

KAPETULU 36

Kapitau kaMaswalale Mwasolola Lufwelelo Lwalunene

Vyuma muka alingile uze kapitau kamaswalale numba Yesu alikomokele?

KAPETULU 37

Yesu Mwasangula MwanaTuliwe

Vaze vamwene chuma kanechi chakukomwesa vachimwene kupwa chachilemu.

KAPETULU 38

Yowano Mwasaka Kulivwila Ivene Mukanwa kaYesu

Mwomwo ika Yowano ahulishilile nge Yesu ikiye Meshiya? Uno Yowano apwile nakukakasana tahi?

KAPETULU 39

Lamba kuChisemunwino chaKulikanga

Yesu ambile ngwenyi haLikumbi lyaKusopesa, kuzangamisa navakazangamisa nganda yaKapelenau kuze atwaminenga nachikatohwa chikuma kuhambakana chalifuchi lyaSotome.

KAPETULU 40

Kukonekelanga Vakwetu

Omu Yesu alwezele uze pwevo muka-ujila ngwenyi jishili jenyi vanajikonekela, kutala apwile nakwamba ngwenyi chapwa chakwoloka kuhokola jishimbi jaKalunga tahi?

KAPETULU 41

Vyuma Vyakukomwesa Avilingile Mungolo Jeya?

Vandumbu jaYesu vashinganyekele ngwavo nazaluka.

KAPETULU 42

Yesu Mwahanjikila vaFwaliseu

Uno “chinjikizo chakapolofweto Yona” chapwa chika?

KAPETULU 43

Vifwanyisa vyaWangana waKalunga

Yesu ahanjikile vifwanyisa 8 hakulumbununa vyaWangana wamelu.

KAPETULU 44

Yesu Mwaunjisa Peho yaNyamanganda haKalungalwiji

Omu Yesu aunjishile peho namakimba, asolwele omu nachikapwa kuyoya muWangana wenyi.

KAPETULU 45

Kupwa Nangolo Hali Vandemone

Kutala mutu nahaze kupwa navandemone vavavulu tahi?

KAPETULU 46

Vamukile Hakukwata Kuuvwalo waYesu

Yesu asolwele ngolo jenyi nakeke hali ou pwevo.

KAPETULU 47

Kanyike Wapwevo Mwayoya Cheka

Vatu vasehele Yesu omu ahanjikile ngwenyi uze mwana kafwileko, oloze asavalile kaha tulo. Vyuma muka atachikijile vize vatu kavatachikijileko?

KAPETULU 48

Numba Alingile Vyakukomwesa, Oloze Vatu Vamukanyine NamuNazaleta

Vatu muNazaleta vakanyine Yesu keshi mwomwo yakunangula chenyi chipwe yavyuma vyakukomwesa alingilengako, oloze mwomwo yavyuma vyeka.

KAPETULU 49

Kwambulwila muNgalileya naKunangula Vaposetolo

Uno mazu akwamba ngwavo “Wangana wamelu unapandama kwakamwihi” alumbununa ika?

KAPETULU 50

Kulizanga Kwambulula Chamokomoko Naluyanjisa

Mwomwo ika avalwezelele ngwenyi kavatela kwivwa woma kufwako kachi nge navavayanjisa?

KAPETULU 51

Kujiha Mutu Hachilika Chakwanuka Likumbi Lyakusemuka Chamutu

Kukina chaSalome chevwishile Helote kuwaha, kaha alishingile kumuhana kala vyeshovyo mwalomba. Vyuma muka vyavipi alombele?

KAPETULU 52

Kulisa Makombakaji aVatu naJimbolo Jajindende NatuVaishi

Chuma chakukomwesa alingile Yesu chapwa chachilemu mwomwo vachisoneka muMikanda yosena yiwana yaMujimbu Wamwaza.

KAPETULU 53

Muka-Kuyula Uze Atwama Nangolo Havyuma Vyakutenga

Vyuma muka valinangwile vaposetolo hakumona Yesu mwatambuka hameya nakuunjisa peho?

KAPETULU 54

Yesu Ikiye “Kulya chaKuyoya”

Mwomwo ika Yesu atenukililile vatu numba tuhu vatambukile tunda yayisuku nakumukavangiza?

KAPETULU 55

Mazu Ahanjikile Yesu Akomwesele Vatu Vavavulu

Yesu ahanjikile vyuma vize vyakomwesele vatu, kaha tumbaji twenyi vavavulu valitwaminyine kumukavangiza.

KAPETULU 56

Vyuma Muka Vyeji Kujilululanga Mutu?

Uno vyuma vyeji kuyanga mukanwa kamutu vikiko vyeji kumujilululanga nyi vize vyeji kufumangamo?

KAPETULU 57

Yesu Mwoka Kanyike waPwevo naLunga Wakamama

Mwomwo ika uze pwevo ahonene kupihilila omu Yesu esekesele vatu vakulifuchi lyenyi kuvana vavatuwa?

KAPETULU 58

Avulishile Jimbolo Nakuvalweza Valihende kuChimbalwila

Tumbaji twaYesu vejivile jino mwalumbunukilile chimbalwila ahanjikile.

KAPETULU 59

Uno Mwanamutu Apwa Iya?

Uno jisapi jaWangana japwa jika? Iya ajizachishile, kaha ajizachishile mujila muka?

KAPETULU 60

Kulyalumuna Mweka Chapwa Kusolola Upahu waKulishitu

Kulyalumuna mweka chapwa chika? Chalumbunwine ika?

KAPETULU 61

Yesu Mwoka Kanyike Uze Apwile naNdemone

Yesu ambile ngwenyi kuhona kupwa nalufwelelo chikiko chalingishile vahone kulovola ndemone. Uno ou wapwile mulonga weya? Kutala wapwile mulonga wauze kanyine, nyi ise, nyi Yesu, nyi tumbaji twenyi tahi?

KAPETULU 62

Yesu Mwanangula Muchima Wakulinyisa

Malunga vakukola navalinangula vyuma vyavilemu kuli kanyike wamundende.

KAPETULU 63

Yesu Mwahanjika Vyakuhukanyisa Vakwetu Nakulinga Shili

Atulwezele vyuma vitatu twatela kukavangiza hakukumisa ukalu waunene navandumbwetu.

KAPETULU 64

Twatela Kukonekelanga Vakwetu

Yesu azachishile chifwanyisa chandungo wakuhona keke mangana asolole omu Kalunga amona muchima wakukonekela vakwetu.

KAPETULU 65

Anangwilenga Vatu Omu Apwile Nakuya kuYelusalema

Vyuma ashimutwilile Yesu navaze malunga vatatu vyasolwele vyuma vinahase kulingisa mutu ahone kukavangiza Yesu.

KAPETULU 66

Omu Apwile muYelusalema haChiwanyino chaJitavanaku

Vyuma muka vyalingishile vaze vevwilililenga Yesu vambenga ngwavo ali nandemone?

KAPETULU 67

“Kanda Kuchipwengaho Lyehi Mutu Ahanjika Nganako”

Chikupu vene, vilolo vamuzango yayinene yavaYuleya yosena vahungile Yesu, oloze mutu umwe kaha ikiye ahakwililileko Yesu.

KAPETULU 68

MwanaKalunga Ikiye “Mumunyi waKaye”

Yesu ambile ngwenyi “muchano naumilingisa kupwa vakulihehwa.” Uno kulihehwa kuvyuma muka?

KAPETULU 69

Uno Sevo Apwile Apalahama Nyi Liyavolo?

Yesu alumbunwine Ise namwakutachikijila vana vaApalahama.

KAPETULU 70

Yesu Okile Lunga Uze Asemukile Kapuputa

Tumbaji vahulishile vatachikize ovyo vyalingishile uze lunga apwenga kapuputa. Kutala alingile shili tahi? Kutala visemi jenyi valingile shili tahi? Vatu vapwile navishinganyeka vyakulisezaseza omu Yesu okile uze lunga.

KAPETULU 71

VaFwaliseu Navahulisa Lunga Uze Vatonesele Kuli Yesu

Vyuma ahanjikile uze lunga vatonesele vyevwishile vaFwaliseu kupihya kumuchima. VaFwaliseu vahangile uze lunga musunangonga, nge muze vashinganyekele visemi jenyi.

KAPETULU 72

Yesu Mwatuma Tumbaji 70 Nakwambulula Mujimbu

Yesu atumine tumbaji twenyi 70 muYuleya nakwambulula mujimbu waWangana vavali vavali. Tumbaji twenyi vatelele kwambulwila mujisunangonga tahi nyi hamembo avatu?

KAPETULU 73

KaSamaliya Uze Apwa Mukwetu

Uno Yesu azachishile ngachilihi chifwanyisa chakaSamaliya uze apwile namuchima wamwaza hakunangula chishina chachilemu?

KAPETULU 74

Vyuma Natulinangula Hakusolola Chisambo NahaKulomba

Yesu mwatambukila Maliya naMalita. Vyuma muka avanangwile kutalisa kukusolola chisambo? Kutwala muze, vyuma muka anangwile tumbaji twenyi kutalisa kukulomba?

KAPETULU 75

Yesu Mwahanjika Vyuma Vyeji Kunehanga Kuwahilila

Yesu akumbulwile vaka-kole jenyi nakuvalweza kutalisa ‘kumunwe waKalunga’ nomu Wangana waKalunga unavafungulula. Asolwele nawa omu vatu vanahase kupwa nakuwahilila chamwenemwene.

KAPETULU 76

Kulya Hamwe NakaFwaliseu

Yesu mwasolola vatwamina vamakuli vavaka-kusoneka navaFwaliseu. Viteli muka vyavilemu vakanjikijile vatu kumbata?

KAPETULU 77

Yesu Mwahanjika haLuheto

Yesu ahanjikile chifwanyisa chalunga waluheto uze atungile visete vyavinene. Mazu muka Yesu ahuhumwine cheka kutalisa kukutondatonda luheto?

KAPETULU 78

Ove Kaselwa Wakushishika, Pwako Wakulizanga

Yesu asolwele nge azakamine tumbaji twenyi kuvyuma vyakushipilitu. Mulimo muka atwama nawo kaselwa? Mwomwo ika mazu akupwa vakulizanga apwila amalemu?

KAPETULU 79

Mwomwo Ika Nakukapwila Kunongesa?

Yesu ambile ngwenyi vatu vaze ali nakusaka kukafwa nge navakana kupihilila nakwalumuka, kaha navakanonga. Kutala vatu navalinangula chishina chachilemu kuvyuma anangwile Yesu mangana vapwenga nausoko wamwaza naKalunga tahi?

KAPETULU 80

Kafunga Wamwenemwene naMemba aMikoko

Usoko wakafunga namikoko jenyi walumbununa kanawa omu eji kwivwilanga tumbaji twenyi kuwaha. Kutala navetavila vyuma eji kuvanangulanga nakumukavangiza okwo mwavatetekela tahi?

KAPETULU 81

Apwa Hamwe naIse, Oloze Keshi Kalungako

Vaka-kole jaKulishitu vamwe vamuvangijikilile ngwavo nambe ngwenyi ateseka hamwe naKalunga. Mujila muka Yesu akanyine hatoma vyuma vamuvangijikilile?

KAPETULU 82

Yesu Mwambulwila muPeleya

Yesu alwezele vaka-kumwivwilila vyuma vatela kulinga numba vavalwile. Vyuma ahanjikile Yesu vyapwile vyavilemu halwola luze. Nyi ngachilihi makumbi ano?

KAPETULU 83

Veya Eji Kusanyikanga Kalunga Kukulya?

Omu Yesu apwile nakulya vyakulya kuzuvo yakaFwaliseu, ahanyine chifwanyisa chakulya chachingoloshi. Ahanjikile chishina chachilemu chize chakwata hali vatu jaKalunga vosena. Chishina muka vene ocho?

KAPETULU 84

Kupwa Kambaji Chalema Ngachilihi?

Kupwa kambaji kaKulishitu himulimo waulemu chikuma uze mutu katela kulelesako. Yesu ahanjikile hatoma vyuma vyasakiwa kuli mutu kupwa kambaji. Vatu vamwe vaze vasakile kumukavangiza valikomokelele havyuma ahanjikile.

KAPETULU 85

Kuwahilila Nge Muka-Shili Umwe Napihilila Nakwalumuka

Vaka-kusoneka navaFwaliseu valumbilishile Yesu hakulikata navatu vamokomoko. Yesu avakumbulwile hakuhanjika vifwanyisa vyakusolola omu Kalunga amona vaka-shili.

KAPETULU 86

Mwana Wakujimbala Mwakinduluka

Vyuma muka natulinangula kuchifwanyisa ahanjikile Yesu chamwana wakujimbala?

KAPETULU 87

Kupwa naMangana Hakushinganyeka vyaKulutwe

Yesu azachishile chifwanyisa chakaselwa wamupi hakusaka kunangula muchano.

KAPETULU 88

Kwalumuka chaMuka-Luheto naLazalu

Vyuma navitukafwa kwivwishisa chifwanyisa ahanjikile Yesu shina kwijiva vatu vavali vaze vapwile muchifwanyisa kanechi.

KAPETULU 89

Yesu Mwambulwila muPeleya Omu Apwile Nakuya kuYuleya

Ashindakanyine chishina chize nachitukafwa tukonekelenga vakwetu numba tuhu vanatuvulumuna mapapa kakavulu.

KAPETULU 90

“Yami Kusanguka, Yami Kuyoya”

Vyuma muka apwile nakulumbununa Yesu hakwamba ngwenyi weshowo mwafwelela muli ikiye “keshi kukafwako”?

KAPETULU 91

Kusanguka chaLazalu

Kuli vyuma vivali vize vyalingishile vaka-kole jaYesu vahone kukana chuma chakukomwesa alingile.

KAPETULU 92

Vaka-mbumba Likumi Navavoka, Oloze Umwe Kaha Mwasakwilila

Uze lunga vokile kumbumba yenyi kasakwililile kaha Yesuko oloze asakwililile namutu weka nawa.

KAPETULU 93

Omu Mwakasoloka Mwanamutu

Mujila muka kupwako chaKulishitu nachikapwa nge muveso?

KAPETULU 94

Kulomba naKulinyisa, hiVyuma Vivali Vize Vyasakiwa

Muchakutalilaho ahanyine chamuka-kuyula wakuhenga natuliwe, Yesu asolwele kulema chatwama hakupwa nalukakachila mukulomba.

KAPETULU 95

Kuhanjika haChihande Chakulukulula Mapwevo Nakuzanga Vana

Jila Yesu amwenenenemo vana vavandende yalihandunwine natumbaji twenyi. Mwomwo ika?

KAPETULU 96

Yesu Mwakumbulula Mukweze waLuheto Uze Apwile Muka-Kuyula

Vyuma muka vyalingishile Yesu ahanjike ngwenyi chinapu chachashi kuli ngamela kuhita muliso lyandongo yakutongesa kuhambakana muka-luheto kwingila muWangana waKalunga?

KAPETULU 97

Chifwanyisa chaVaka-Kuzata Muwande Wamivinyo

Mujila muka vatu vaze vakulivanga vapwile vakukuminyina, kaha vaze vakukuminyina vapwile vakulivanga?

KAPETULU 98

Vaposetolo Navafwila Cheka Ulemu

Yakova naYowano valombele kupwa nachihela chakulipwila muWangana, oloze kavapwile ukawavoko.

KAPETULU 99

Yesu Mwahindula Malunga Vatupuputa Nakukafwa Zakeu

Uno mijimbu yamuMbimbiliya yize yasoloka nge yalimbalaka hachihande chaYesu chakutalisa kukuhindula lunga wakapuputa kwakamwihi naYeliko natuchivwishisa ngachilihi?

KAPETULU 100

Chifwanyisa Ahanjikile Yesu chaJimina Likumi

Vyuma muka alumbunwine Yesu omu ambile ngwenyi: “Weshowo ali navyo, navamuwezelako vikwavo, oloze uze keshi navyoko, nachize ali nacho navamutambulacho”?

KAPETULU 101

Navalya Vyakulya muZuvo yaShimona kuMbetane

Maliya ndumbu yaLazalu alingile vyuma vize vyanehele vikokojola, oloze Yesu amuhakwililile.

KAPETULU 102

Mwangana Mwengila muYelusalema haChimbulu

Ateselemo upolofweto uze vahanjikile myaka 500 kushikulu.

KAPETULU 103

Navatomesa Cheka Tembele

Chasoloka nge vatu vapwilenga nakusekasana muYelusalema vawane mwakuyoyela, nyi mwomwo ika Yesu avavulukilile ngwenyi vihwanga?

KAPETULU 104

Uno vaYuleya Vaze Vevwile Lizu lyaKalunga Vasolwele Lufwelelo Tahi?

Uno hatwama chihandwa hakufwelela Yesu nakulingako vyuma vimwe vize navisolola lufwelelo kana tahi?

KAPETULU 105

Kuzachisa Mutondo waMukuyu Hakunangula Vatu vyaLufwelelo

Yesu anangwile tumbaji twenyi kutalisa kukupwa nalufwelelo lwakukola nakulumbununa ovyo vyalingishile Kalunga akane muyachi waIsalele.

KAPETULU 106

Vifwanyisa Vivali vyaMande aMivinyo

Wanenu ulumbunwiso wachifwanyisa chalunga uze alwezele vana venyi vamalunga vavali vazate muwande wenyi wamivinyo nachifwanyisa chalunga uze atumine vaka-kulima vakuhuka.

KAPETULU 107

Mwangana Mwasanyika Vatu Vaze Alanyine kuChifupawenga

Chifwanyisa ahanjikile Yesu chapwile hiupolofweto.

KAPETULU 108

Yesu Mwahonesa Vishinganyeka vyaVatu Vyakusaka Kumukwata

Aholesele vaFwaliseu, navaSatuse, nalizavu lyavaka-kole jenyi.

KAPETULU 109

Kusopolola Vaka-Kole Vamukwitava

Mwomwo ika Yesu asopolwelele vilinga vyamukwitava vyakulihandununa?

KAPETULU 110

Likumbi Lyamakumishilo Yesu Kupwa kuTembele

Yesu azachishile chakutalilaho chatuliwe wakuhutwa hakunangula chishina chachilemu.

KAPETULU 111

Vaposetolo Navasaka Chinjikizo

Upolofweto wenyi wateselemo mulikulukaji lyamyaka lyakulivanga. Kutala naukatesamo chikuma kumakumbi akulutwe tahi?

KAPETULU 112

Chifwanyisa chaVajike Vamapwevo Chatunangula Kupwa Vakuvanguluka

Uno Yesu apwile nakulumbununa nge tumbaji twenyi vamwe navakapwa vakuhulama, kaha vakwavo navakapwa vakuzangama tahi?

KAPETULU 113

Chifwanyisa chaJitalende Chatunangula Kupwa Vakuvanguluka

Chifwanyisa chaYesu chalumbunwine mazu awa ngwenyi: “Weshowo ali navyo, navamuwezelako vikwavo.”

KAPETULU 114

Kulishitu hiMwangana Uze Mwasopesa Mikoko naVapembe

Yesu azachishile chifwanyisa hakusaka kulumbununa oho nahakapendamina kusopesa chahaya myaka yosena.

KAPETULU 115

Paseka yaYesu Yamakumishilo Nayipandama

Mwomwo ika chapwililile chakutamo vatwamina vamukwitava kwitavila kufweta Yuta jimbongo japalata 30 mangana asolole Yesu?

KAPETULU 116

Kuvanangula Kupwa Vakulinyisa haPaseka yaMakumishilo

Akomwesele vaposetolo jenyi hakuzata mulimo uze vazachilenga vandungo.

KAPETULU 117

Kulya chaMwata chaChingoloshi

Yesu alingile chilika chakwanuka kufwa chenyi chize vatela kulinga vaka-kumukavangiza mwaka himwaka haNyisane 14.

KAPETULU 118

Kulipula Jipami Hakusaka Kutachikiza Iya Wamulemu

Vaposetolo vavulyamine vyuma avalwezele Yesu hachingoloshi vene chize.

KAPETULU 119

Yesu Ikiye Jila, Ikiye Muchano, Ikiye Kuyoya

Yesu mwanangula muchano waulemu kupandama kukulomba kuli Kalunga.

KAPETULU 120

Mitango Nayima Mihako naKupwa Masepa jaYesu

Mujila muka tumbaji twaYesu vahashile ‘kwima mihako’?

KAPETULU 121

“Likolezezenu! Ami Ngunafungulula Lyehi Kaye”

Mujila muka Yesu afungulwile kaye kaze kamujihile?

KAPETULU 122

Kulomba chaYesu chaMakumishilo muKapete Kahelu

Yesu alumbunwine hatoma ngwenyi ateselemo vyuma vyavivulu, keshi kuneha kaha ulwilo kuli vatuko.

KAPETULU 123

Kulomba Halwola lwaKulyonyinga Chikuma

Mwomo ika Yesu alombelele ngwenyi: “Fumisa lupasa kanelu kuli ami”? Kutala apwile nakusaka kulitwamina kuzata mulimo wenyi wakupwa Muka-kusokola tahi?

KAPETULU 124

Kulishitu Navamusolola Nakumukwata

Yuta ahashile kuwana Yesu numba tuhu mwapwile mukachi kaufuku.

KAPETULU 125

Yesu Navamutwala Kuli Anase, Nakuli Kayafwase

Mulonga vamuvangijikilile Yesu wasolwele hatoma nge vatu vahokwele chiyulo chakwoloka.

KAPETULU 126

Yesu Navamukana kuZuvo yaKayafwase

Mwomwo ika Petulu uze apwile mutu walufwelelo nakulihana akanyinyine Yesu mukashimbu kakandende?

KAPETULU 127

Kumusopesa Kuli Vaka-Sunendeline Nakuli Pilatu

Vatwamina vamukwitava chavaYuleya navasolola vishinganyeka vyavo yavipi.

KAPETULU 128

Yesu Kavamuwanyine naMulonga Kuli Pilatu naKuli Heloteko

Mwomwo ika Pilatu atumine vatu vatwale Yesu kuli Helote vakamusopese? Uno Pilatu kapwile nangolo jakusopesa Yesuko tahi?

KAPETULU 129

Pilatu Ambile Ngwenyi: “Talenu! Ou Mutu!”

NaPilatu atachikijile vilinga vyamwaza asolwele Yesu.

KAPETULU 130

Yesu Navamutwala Vakamujihe

Mwomwo ika Yesu alwezele vaze mapwevo vapwile nakulishona nakulila ngwenyi vatela kulililila vavene navana vavo, keshi kulilila ikiyeko?

KAPETULU 131

Mwangana Wakuzeneka Chuma Chakumuhanyina Mulonga Mwayanjiwa haChitondo

Yesu ashikile chihwanga uze vamupapalilile nenyi chuma chachilemu chikuma.

KAPETULU 132

“Pundu Vene Ou Mutu Apwanga MwanaKalunga”

Milima yakukomwesa yize yasolokele namusana, namundenda, nakupulika chalihina lyamutembele, vyosenevi vyatalisa kuchuma chimwe kaha.

KAPETULU 133

Navawahisa Mujimba waYesu Nakuufunda

Mwomwo ika vasakile kufunda washi mujimba waYesu shimbu kanda likumbi lilauke?

KAPETULU 134

Yesu Wamutonyi, muChimbumbe Mwamupolongwa

Omu asangukile Yesu, chakavanga alisolwele kuli tumbaji vamapwevo muchishishisa chakulisolola kuli vaposetolo jenyi.

KAPETULU 135

Omu Yesu Asangukile, Asolokele kuVatu Vavavulu

Mujila muka Yesu alisolwele kuli tumbaji twenyi mangana vatachikize ngwavo nasanguka?

KAPETULU 136

Kungenge yaKalungalwiji waNgalileya

Petulu vamwanukishile mapapa katatu mangana asolole numba nge azanga Yesu.

KAPETULU 137

Vatu Vavavulu Vamwene Yesu Shimbu Kanda Pendekoseta

Kufuma halwola vamusangwile nakuheta halwola ayile mwilu, Yesu ahanjikilenga kuli tumbaji twenyi mapapa kakavulu vyuma navakatambula namujila navakavizachishilamo.

KAPETULU 138

Kulishitu Mwatwama Kulivoko lyaKalunga Lyachilyo

Vyuma muka alingile Yesu halwola apwile nakuvandamina kufungulula vaka-kole jenyi?

KAPETULU 139

Yesu Mwaneha Palachise Nakukumisa Mulimo Wenyi

Yesu achili navyuma vyavivulu vyakulinga shimbu kanda ahane Wangana kuli Ise Kalunga.

Londezezenu Yesu Hakupwa . . .

Yesu asolwelenga vilinga 8 vyaKalunga mukuyoya chenyi chosena.

Chinyikilo chaVisoneka

Zachisenu chinyikilo chino mangana muwane oho vanashimutwila chisoneka kana mumukanda uno.

Chinyikilo chaVifwanyisa (Vishimo)

Wanenu kapetulu mumukanda uno vanashimutwila chifwanyisa hichifwanyisa chaYesu.

Upolofweto Umwe Wakuvuluka Meshiya

Wanenu vyuma vyasolokele mukuyoya chaYesu nakuvyesekesa kuupolofweto wamuMbimbiliya uze wasolola nge ikiye Meshiya nakuwana nawa tupetulu vamumukanda uno vaze vavuluka vyaupolofweto kana.

KuJingalila Kuze Atwamine Yesu Nakunangwila Vatu

Yino mapu yinasolola kujingalila kuze Yesu ambulwililenga mujimbu.