Kalunga eji kuhanjikanga nayetu kuhichila muMbimbiliya. WaChimoteu 2, 3:16

Kalunga wamuchano alwezele malunga vamwe vasoneke mazu enyi mumukanda umwe wajila. Mukanda kana vauvuluka ngwavo Mbimbiliya. MuMbimbiliya mwatwama mijimbu yayilemu yize Kalunga asaka mutachikize.

Kalunga atachikiza vyuma vyamwaza twasaka, kaha nawa ikiye eji kutuhananga mangana amwenemwene. Nge natumwivwilila, kaha natupwa chikupu namangana.—Vishimo 1:5.

Kalunga asaka vatu vosena hano hamavu vatangenga Mbimbiliya. Yili jino mumalimi amavulu.

Nge muli nakusaka kwivwilila kuli Kalunga, kaha mwatela kutanga Mbimbiliya nakuyivwishisa.

 Vatu mukaye kosena vali nakwivwilila. Mateu 28:19

Vinjiho jaYehova vanahase kumikafwa mwivwishise kanawa Mbimbiliya.

Veji kunangulanga muchano waKalunga mukaye kosena.

Kaveshi kumifwetesa hakuminangulako. Munahase nawa kulinangula vyaKalunga haZuvo yaWangana yaVinjiho jaYehova mwalihata nayo.