1. Chihula muka unahase kulihulisa omu unalinangula mukanda uno?

UNALINANGULA vyuma vyavivulu vyamuchano wamuMbimbiliya mumukanda uno. Unalinangula vyalushiko atushika Kalunga lwakukayoya haya myaka yosena, navyuma vyeji kusolokanga kuvafu, nalutalililo lwakusanguka. (Muka-kwambulula 9:5; Luka 23:43; Yowano 5:28, 29; Kusoloka 21:3, 4) Pamo unaputuka lyehi kukunguluka hamwe naVinjiho jaYehova nakufwelela ngwove vatwama mukwitava chamuchano. (Yowano 13:35) Nyi pamo unaputuka kutunga usepa wamwaza naYehova nakufwila kumuzachila.  Ngocho unahase kulihulisa ngwove, ‘Vyuma muka ngwatela kulinga oholyapwa mangana nguzachile Kalunga?’

2. Mwomwo ika chilolo wakaEchopa asakilile kumumbapachisa?

2 Chilolo wakaEchopa naikiye afwililile kuzachila Kalunga. Omu alingile Yesu hanasanguka lyehi, Fwilipu uze apwile kambaji kaYesu ambulwilile uze kaEchopa. Amulumbunwinyine ngwenyi Yesu ikiye apwile Meshiya. Vyuma alinangwile uze kaEchopa vyamukunywile, kaha hahaze vene ambile ngwenyi: “Tala! Meya awa, chuma muka nachinguhonesa ami kungumbapachisa?”—Vilinga 8:26-36.

3. (a) Lushimbi muka ahanyine Yesu vaka-kumukavangiza? (b) Uno mutu vatela kumumbapachisa ngachilihi?

3 Mbimbiliya yanangula ngwayo mutu vatela kumumbapachisa nge ali nakusaka kuzachila Yehova. Yesu alwezele vaka-kumukavangiza ngwenyi: “Yenunga mukanangule vatu vakumafuchi osena vakapwe tumbaji, mukavambapachise.” (Mateu 28:19) Yesu vamumbapachishile, kaha nayetu vatela kutumbapachisa. Vamujimikile wosena mumeya, keshi kumusapwila meya mumutweko. (Mateu 3:16) Namakumbi ano, nge muka-Kulishitu navamumbapachisa, vatela kumujimika wosena mumeya.

4. Lumbapachiso lweji kusololanga vyuma muka?

4 Nge navakumbapachisa, kaha nausolola kuvatu ngwove uli nakusaka chikupu kupwa usepa lyaKalunga nakumuzachila. (Samu 40:7, 8) Oloze unahase kulihulisa ngwove, ‘Vyuma muka ngwatela kulinga numba vangumbapachise?’

KUPWA NACHINYINGI NALUFWELELO

5. (a) Chuma muka chatete watela kulinga shimbu kanda vakumbapachise? (b) Mwomwo ika kukunguluka chavaka-Kulishitu chapwila chachilemu?

5 Shimbu kanda vakumbapachise, watela kutachikiza Yehova naYesu. Kaha unaputuka lyehi kulinga ngocho hakulinangula Mbimbiliya. (Tanga Yowano 17:3.) Oloze kuchili vyuma vyeka watela kulinangula. Mbimbiliya yamba ngwayo watela ‘kuzala nachinyingi chakwoloka chakutachikiza’  mwaya muchima waYehova. (Wavaka-Kolose 1:9) Kuyanga kukukunguluka chaVinjiho jaYehova nachikukafwa chikuma upwenga nausoko wakukola naYehova. Echi chikiko chuma chimwe chachilemu chatela kukulingisa ukungulukenga lwola lwosena.—WavaHepeleu 10:24, 25.

Watela kulinangula Mbimbiliya shimbu kanda vakumbapachise

6. Chinyingi chove chamuMbimbiliya chatela kuteseka halihi numba vakumbapachise?

6 Yehova kamba ngwenyi kuvanga utachikize vyuma vyosena vyatwama muMbimbiliya numba vakumbapachiseko. Kasakile uze chilolo wakaEchopa atachikize vyuma vyosena numba vamumbapachiseko. (Vilinga 8:30, 31) Kulinangula vyaKalunga nachikatwalaho lika haya myaka yosena. (Muka-kwambulula 3:11) Oloze hakusaka vakumbapachise, watela kutachikiza kunangula chamaputukilo chamuMbimbiliya nakuchitavila.—WavaHepeleu 5:12.

7. Uno kulinangula Mbimbiliya chinakukafwe ngachilihi?

7 Mbimbiliya yamba ngwayo: “Chakuzeneka lufwelelo, chachikalu kumwivwisa Kalunga kuwaha.” (WavaHepeleu 11:6) Ngocho watela kupwa nalufwelelo numba vakumbapachise. Mbimbiliya yatulweza ngwayo omu vatu vamwe vamunganda yaKolinde vevwile mujimbu uze vavanangwile kuli vaka-kukavangiza Kulishitu, “vaputukile kwitava nakuvambapachisa.” (Vilinga 18:8) Chochimwe nayove, kulinangula Mbimbiliya chinakukafwe ufwelele vyuma atushika Kalunga nakufwelela nawa ndando yakusokola yaYesu yize nayikatusokola kushili nakukufwa.—Yoshuwa 23:14; Vilinga 4:12; WaChimoteu 2, 3:16, 17.

LWEZAKO VAKWENU MUCHANO WAMUMBIMBILIYA

8. Vyuma muka navikulingisa ulwezeko vakwenu vyuma uli nakulinangula?

8 Omu naulinangula vyuma vyavivulu vyamuMbimbiliya nakumona omu vili nakukukafwa mukuyoya chove, lufwelelo lwove naluzama. Ngocho watela kulwezako vakwenu  vyuma uli nakulinangula. (Yelemiya 20:9; Wavaka-Kolinde 2, 4:13) Uno vatu muka watela kulwezako vyuma kana?

Lufwelelo lwatela kukulingisa ulwezeko vakwenu vyuma wafwelela

9, 10. (a) Veya unahase kuputuka kulwezako vyuma unalinangula? (b) Vyuma muka watela kulinga nge uli nakusaka kwambulwila hamwe nachikungulwilo?

9 Unahase kulwezako vaka-tanga yove, namasepa jove, navakwenu vaka-milimo navatu veka vyuma uli nakulinangula. Chapwa chamwaza kulinga ngocho, oloze watela kuhanjika navo mujila yalikoji, yazangi. Kutwala muze, unahase kukaputuka kwambulwila hamwe nachikungulwilo. Nge unamono ngwove unatemo, kaha lweza uze ali nakukunangula Mbimbiliya ngwove uli nakusaka kwambulwila hamwe nachikungulwilo. Nge naikiye namono ngwenyi unatemo kaha nawa uli nakukavangiza jishimbi jamuMbimbiliya mukuyoya chove, kaha navalongesa vyuma mangana yove naikiye mukaliwane navakulwane vavali vamuchikungulwilo.

10 Vyuma muka namukashimutwila kukuliwana kana? Vakulwane navakashimutwila nayove vakamone numba nge unatachikiza kunangula chamaputukilo chamuMbimbiliya nakuchifwelela. Navakafwila nawa kumona numba nge uli nakukavangiza vyuma yanangula Mbimbiliya mukuyoya chove hakumbi hakumbi kaha nawa uli nakusaka chikupu kupwa uChinjiho chaYehova. Anuka ngwove vakulwane vatwama namulimo wakuzakama vatu vosena muchikungulwilo kuhakilako nayove, ngocho kawatela kwivwa woma kuhanjika navoko. (Vilinga 20:28; WaPetulu 1, 5:2, 3) Nge vanakumisa lyehi kushimutwila nayove, kaha navakakulweza numba nge unatemo kwambulwila hamwe nachikungulwilo nyi chiku.

11. Mwomwo ika chapwila chachilemu kwalumunako vyuma vimwe mukuyoya chove shimbu kanda uputuke kwambulwila hamwe nachikungulwilo?

11 Vakulwane vanahase kukulweza ngwavo watela kwalumunako vyuma vimwe mukuyoya chove numba uputuke  kwambulwila hamwe nachikungulwilo. Mwomwo ika chapwila chachilemu kwalumuna vyuma kana? Mwomwo tweji kwimanyinangako Yehova hakushimutwila navakwetu vyakupandama kuli ikiye, ngocho twamiso yetu yatela kuneha kavumbi kuli ikiye.—Wavaka-Kolinde 1, 6:9, 10; Wavaka-Ngalesha 5:19-21.

PIHILILA NAKWALUMUKA NAKUKINDULUKA KULI KALUNGA

12. Mwomwo ika vatu vosena vatela kupihilila nakwalumuka?

12 Kuli vyuma vikwavo vize watela kulinga numba vakumbapachise. Kaposetolo Petulu ambile ngwenyi: “Shikaho, pihililenu nakwalumuka, kaha kindulukenu kuli Kalunga mangana jishili jenu vajijimbangane.” (Vilinga 3:19) Uno kupihilila nakwalumuka chalumbunukila mulihi? Chalumbununa kuliveya havyuma vyavipi tunalingi. Chakutalilaho, nge walingilenga ujila, kaha watela kupihilila nakwalumuka. Kaha nawa numba nge unalinginga lika vyuma vyakwoloka mukuyoya chove chosena, oloze watela kupihilila nakwalumuka mwomwo tuvosena tweji kulinganga shili kaha nawa twasaka Kalunga atukonekele.—Wavaka-Loma 3:23; 5:12.

13. Uno ‘kukinduluka kuli Kalunga’ chalumbununa ika?

13 Kutala watela kaha kuliveya havyuma vyavipi unalingi tahi? Nduma. Petulu ambile ngwenyi watela ‘kukinduluka kuli Kalunga.’ Echi chalumbununa nge watela kuseza vilinga vyavipi nakuputuka kulinga vyuma vyakwoloka. Chakutalilaho, achishinganyeke uli nakuya kungalila yize kawatachikizako. Jino omu nautwalaho lika kutambuka, nauwana nge uli nakuya jila yeka. Naulinga ngachilihi? Chakuzeneka kukakasana, nauputuka kutambuka chindende chindende, nakwimana vene ndundulu. Kufumaho naukinduluka nakuya jino jila yakwoloka. Chochimwe nawa, omu nautwalaho lika kulinangula Mbimbiliya, unahase  kumona jitato navilinga vyeka vize watela kwalumunako mukuyoya chove. Ngocho watela ‘kukinduluka kuli Kalunga,’ kulumbununa nge watela kwalumuna vilinga vyove nakuputuka kulinga vyuma vyakwoloka.

LIHANE KULI KALUNGA

Kutala unashiki Yehova ngwove naumuzachilanga tahi?

14. Uno unahase kulihana ngachilihi kuli Kalunga?

14 Chuma chikwavo chachilemu watela kulinga shimbu kanda vakumbapachise shina kulihana ove ivene kuli Yehova. Unahase kulinga ngocho hakumulweza kuhichila mukulomba ngwove naumulemesanga ikiye kaha nakulinganga mwaya muchima wenyi mukuyoya chove chosena.—Lushimbi lwamuchivali 6:15.

15, 16. Vyuma muka vinahase kulingisa mutu alihane kuli Kalunga?

15 Kushika Yehova ngwove naumuzachilanga ikiye kaha, chinalifwane nakushika mutu wazanga ngwove nautwamanga lika nenyi mukuyoya chove chosena. Achishinganyeke hali valunga napwevo vaze vali nakusaka kulimbata. Nge lunga mwatachikiza kanawa uze pwevo, kaha mwamuzanga chikuma nakufwila kumumbata. Numba tuhu kumbata pwevo chapwa hichuma chachinene chikuma, oloze zangi yikiko nayilingisa uze lunga alinge chuma kana.

16 Omu nautwalaho kulinangula vyaYehova, naumuzanga nakufwila kumuzachila. Kahechi nachikulingisa umulweze kuhichila mukulomba ngwove naumuzachilanga. Mbimbiliya yamba ngwayo weshowo mwasaka kukavangiza Yesu atela ‘kulikana ivene.’ (Mako 8:34) Uno echi chalumbununa ika? Chalumbununa nge kawatela kwechelela kala chuma mukuyoya chove chikuhonese kwononoka Yehovako. Vyuma asaka Yehova vyapwa vyavilemu kuhambakana vyuma naufwila mukuyoya chove.—Tanga WaPetulu 1, 4:2.

 KANDA KWIVWA WOMAKO

17. Mwomwo ika vatu vamwe veji kuhonenanga kulihana kuli Yehova?

17 Vatu vamwe veji kuhonanga kulihana kuli Yehova mwomwo yakwivwa woma ngwavo kaveshi kukahasa kutesamo lushiko navashika lwakumuzachilako. Veji kuchinanga ngwavo pamo kulutwe navakalimbenja nakwivwisa Yehova kupihya. Ngocho veji kushinganyekanga ngwavo nge kavalihanyine kuli ikiyeko, kaha keshi kuhasa kuvahana mulonga havyuma vyavipi navalingako.

18. Vyuma muka navikukafwa uhone kwivwa woma ngwove kulutwe naukalimbenja kuli Yehova?

18 Kuzanga Yehova nachikukafwa uhone kwivwa woma ngwove kulutwe naukalimbenja nakwivwisa Kalunga kupihya. Hakuwana nge wamuzanga, ngocho nautwalaho lika kulinga vyuma naumushika. (Muka-kwambulula 5:4; Wavaka-Kolose 1:10) Nachikukafwa nawa uhone kushinganyeka ngwove kulinga mwaya muchima waYehova chapwa chachikalu. Kaposetolo Yowano asonekele ngwenyi: “Mwomwo kuzanga Kalunga chalumbununa kulamanga jishimbi jenyi, kaha jishimbi jenyi kajapwa nge hichiteliko.”—WaYowano 1, 5:3.

19. Mwomwo ika kawatela kwivwa woma kulihana kuli Yehovako?

19 Kulihana kuli Yehova kachasakiwa ngwavo kuvanga upwenga uwakukupukako. Yehova kasaka tulingenga vyuma vize katweshi kuhasa kulingako. (Samu 103:14) Oloze mwakukafwa ulingenga vyuma vyakwoloka. (Isaya 41:10) Ngocho fwelela Yehova namuchima wove wosena, kaha “mwasungamisanga jijila jove.”—Vishimo 3:5, 6.

KUHANJIKA HATOMA KUMESO AVATU MANGANA UWANE ULWILO

20. Chuma muka watela kulinga nge unalihane lyehi kuli Kalunga?

20 Kutala unamono ngwove unatemo kulihana kuli Yehova tahi? Nge unalihane lyehi kuli Yehova, kaha  kuli chuma chikwavo watela kulinga. Chuma kana shina kukumbapachisa.

21, 22. Uno unahase ngachilihi ‘kuhanjika hatoma’ vyalufwelelo lwove?

21 Watela kulweza muka-kuwanyisa lizavu lyavakulwane wamuchikungulwilo chenu ngwove unalihane lyehi kuli Yehova, kaha uli nakusaka kukumbapachisa. Ikiye mwalweza vakulwane vamwe vahituluke nayove mukunangula chamaputukilo chamuMbimbiliya.  Nge ava vakulwane vanamono ngwavo unatemo, kaha navakulweza ngwavo navakumbapachisa hakukunguluka chachihanda chipwe changalila chaVinjiho jaYehova. Hakukunguluka kana heji kupwanga chihande chakulumbununa lumbapachiso. Muka-kuhanjika chihande kana eji kuhulisanga vaze navaya kulumbapachiso vihula vivali vyavyashi. Nge naukumbulula vihula kana, kaha ‘nauhanjika hatoma’ vyalufwelelo lwove.—Wavaka-Loma 10:10.

 22 Kufumaho, navakumbapachisa hakukujimika mumeya. Echi nachikusolola kuvatu nge unalihane kuli Yehova nakupwa jino uChinjiho chaYehova.

LUMBAPACHISO LWEMANYINAKO IKA?

23. Uno kumbapachisa mutu “mulijina lyaTata, neli lyaMwana, neli lyashipilitu yajila” chalumbununa ika?

23 Yesu ambile ngwenyi tumbaji twenyi navakavambapachisa “mulijina lyaTata, neli lyaMwana, neli lyashipilitu yajila.” (Tanga Mateu 28:19.) Uno echi chalumbununa ika? Chalumbununa nge mutu natachikiza wata atwama nawo Yehova, namulimo azata Yesu muvyuma ajina Kalunga, nomwo Kalunga eji kuzachisanga shipilitu yenyi yajila hakutesamo vyuma ajina.—Samu 83:18; Mateu 28:18; Wavaka-Ngalesha 5:22, 23; WaPetulu 2, 1:21.

Kukumbapachisa nachikusolola nge uli nakusaka kulinga mwaya muchima waKalunga

24, 25. (a) Lumbapachiso lwemanyinako ika? (b) Chihula muka natushimutwila mukapetulu wamakumishilo?

24 Lumbapachiso lwemanyinako chuma chachilemu chikuma. Kukujimika mumeya chalumbununa nge unafu chipwe ngwetu unaseze chiyoyelo chove chakunyima. Kaha kufwapuka mumeya chalumbununa nge unaputuka jino kulinga mwaya muchima waKalunga. Echi nachisolola nge nauzachilanga Yehova kufuma vene halikumbi kana. Anuka ngwove kawalihanyine kuli mutu, chipwe kuliuka, chipwe kumilimoko, oloze unalihane kuli Yehova.

25 Kulihana kuli Kalunga nachikukafwa upwenga nausepa wakukola naikiye. (Samu 25:14) Nge mutu vanamumbapachisa, kacheshi nakulumbununa nge nawane lyehi ulwiloko. Kaposetolo Paulu ambile ngwenyi: “Zachilenunga lika ulwilo wenu nawoma nakuchikima.” (Wavaka-Fwilipi 2:12) Lumbapachiso lwapwa kaha himaputukilo akuzachila Kalunga. Uno unahase kutwalaho lika ngachilihi kupandama kuli Yehova? Kapetulu wamakumishilo mwakumbulula chihula kana.