Chihanda 1 KUFUMA KUKUTENGA CHAVYUMA SWI NAKULIVAJI

Chihanda 2 KUFUMA HALIVAJI SWI NAKUKUSOKOKA MUEJIPITU

Chihanda 3 KUFUMA KUKUSOKOKA MUEJIPITU SWI KULWOLA LWAMWANGANA WAVAISALELE WATETE

Chihanda 4 MWANGANA WATETE WAISALELE SWI NAKUUNDUNGO MUMBAVILONE

Chihanda 5 UNDUNGO MUMBAVILONE SWI NAKUKUTUNGULULA JIKEMBWE JAYELUSALEMA

Chihanda 6 KUSEMUKA CHAYESU SWI NAKUKUFWA CHENYI

Chihanda 7 KUSANGUKA CHAYESU SWI NAKUSHIMBU YAKUMUKASA PAULU MUKAMENGA

Chihanda 8 VYUMA VAHANJIKA CHIMWEZA MUMBIMBILIYA VYEJI KUSOLOKA CHIKUPU