KANYIKE wapwevo unamono hano ali namyaka 12. Yesu namukwate kulivoko, kaha naye naise vali mwakamwihi. Unejiva vivanawahililila tahi? Tuwanenu chalingishile.

Yesu ali nakusangula mwanaYaliu

Ise you mwana himutu wamulemu walijina lyaYailu. Likumbi limwe mwanenyi himwaviza, kaha hinavamusavalika hakahela. Oloze kuyoyanga chiku. Misongo yenyi chiyitohwa lika. Yailu napuwenyi vanalizakamina hakumona nge mwanavo mwafwa. Ikiye mwanavo umwe kaha lyamunwe wapwevo. Kaha Yailu hikuya nakutonda Yesu. Nevu vyuma vyakukomwesa anakulinga Yesu.

Yailu hakuheta kuli Yesu, kuwana vanamujingilika kuliyongomena lyavatu. Oloze Yailu hikupulasana muvatu nakuya nakulimbila kumahinji aYesu. Ngwenyi: ‘Mwanami anakuviza chikuma.’ Mwamulembelela ngwenyi: ‘Tuyenga ukamuyoyese.’ Yesu ngwenyi mweza.

Mujila vanakuya, vatu vali nakulishinjejeka vaswenye kwakamwihi. Kukasumuka Yesu ndundulu. Himwahula ngwenyi: ‘Iya nangukwate?’ Yesu nevu ngolo jinamulovoka, shikaho natachikiza ngwenyi vanamukwate. Jino iyaze? Hipwevo uze napunga nakuviza hamyaka 12. Ezanga nakukwata kulihina lyaYesu, nakuhinduka jino!

Echi chinamusuulwisa Yailu, mwomwo namono omu Yesu nahase kuka mutu washi. Oloze kanganda we-e. Mwamba kuli Yailu ngwenyi: ‘Kanda umuyanjisa cheka Yesuko. Mwanove nafu lyehi.’ Yesu himwevwako nakumwamba Yailu ngwenyi: ‘Kanda mwivwa womako, mwapwa kanawa.’

Hakuheta jino kuzuvo yaYailu, kuwana vatu mujimbimbi jakulila. Oloze Yesu ngwenyi: ‘Kanda kulilako. Mwana kafwileko. Nasavala tulo kaha.’ Oloze hinavamuwunga Yesu, mwomwo vanatachikiza ngwavo nafu.

Yesu kumbata jino visemi jamwana navaposetolo jenyi vatatu hikuya muzuvo apwile mwana. Himwakwata mwana kulivoko nakumusanyika ngwenyi: ‘Hinduka!’ Kaha hikusanguka, nge muunamono hano. Hikuhinduka nakutambwojoka! Shikaho vanaye naise vanawahilila chikuma ngana.

Ou keshi ikiye mutu watete kusangula kuli Yesuko. Watete vavuluka muMbimbiliya shina mwanauze pwevo watuliwe wamuNane. Kufumaho, Yesu himwasangula Lazalu, ndumbwaMaliya naMalita. Omu Yesu mwakayulanga mwamwangana wakuli Kalunga, mwakasangula vatu vakufwa vavavulu. Uno katwevwile kuwaha hachuma kanako nyi?

Luka 8:40-56; 7:11-17; Yowano 11:17-44.Vihula

 • Ise yayou kanyike wapwevo ali hamuvwimbimbi ikiye iya, kaha mwomwo ika ikiye napuwenyi valizakaminyine?
 • Yailu alingile ika omu awanyine Yesu?
 • Vyuma muka vyasolokele omu Yesu apwile nakuya kuzuvo yaYailu, kaha mujimbu muka atambwile Yailu omu vapwile mujila?
 • Mwomwo ika vatu muzuvo yaYailu vaungile Yesu?
 • Yesu alingile ika omu ambachile vaposetolo jenyi vatatu naise yauze kanyike nanaye nakwingila navo muzuvo vasavalikile uze kanyike?
 • Mutu muka mukwavo Yesu asangwile kuvafu, kahechi chasolola ika?

Vihula vyakuhakilako

 • Tanga Luka 8:40-56.

  Yesu atetelele ngachilihi pwevo uze apwile namusongo wakuhichisa manyinga, kaha vakulwane vaka-Kulishitu makumbi ano navalinangulaho ika? (Luka 8:43, 44, 47, 48; Levi 15:25-27; Mateu 9:12, 13; Kolo. 3:12-14)

 • Tanga Luka 7:11-17.

  Mwomwo ika vaze vafwisa vanahase kuvavendejeka kuvyuma vize Yesu alingilile tuliwe wakuNane? (Luka 7:13; Koli. 2, 1:3, 4; Hepe. 4:15)

 • Tanga Yowano 11:17-44.

  Yesu asolwele ngachilihi nge chapwa chakutamo kulishona nge tunafwisa? (Yowa. 11:33-36, 38; Samwe. 2, 18:33; 19:1-4)