Omu vaIsalele vapwile muundungo muMbavilone, lufwelelo lwavo valwesekele chikuma. Shatalake, Meshake, naAvete-nengo vavambilile mulilungu lyakakahya, oloze Kalunga avafumishilemo vavatonyi. Kufumaho, omu Mbavilone vayifungulwile kuli vaMete navaka-Peleja, Ndanyele vamumbilile muwina wavandumba, oloze Kalunga cheka amukingile hakusoka kutunwa twavandumba.

Kukuminyinako, mwangana wavaka-Peleja, Kuluse, asokwele vaIsalele. Vakindulukile kwimbo lyavo omu vene hahichile myaka 70 kufuma hakuvatwala muundungo muMbavilone. Chuma chimwe valivangile kulinga hakukinduluka kuYelusalema shina kuputuka kutunga tembele yaYehova. Oloze, nakushimbula chiku vaka-kole vazezekele mulimo wavo. Shikaho tembele vayikumishile hakuhita chamyaka 22 kufuma haze vakindulukile kuYelusalema.

Kaha nawa, natulinangula ungeji waEzela wakukinduluka kuYelusalema nakuwahisa tembele. Echi chapwile hanyima yamyaka 47 kufuma haze vakumishile tembele. Jino, omu hahichile myaka 13 kufuma haungeji waEzela, Nehemiya akafwile vatungulule jikembwe jaYelusalema jakupuzwojoka. Chihanda CHAMUCHITANU chili nakutala havyuma vyasolokele mumyaka 152 swi nakumyaka ino.

Ezela navatu vali nakulomba