ACHITALE kemba ou anakulila, nakwate kumunwe wamwanapwevo. Kemba ikiye Mose. Unamwijiva ou litanana lyapwevo tahi? Ikiye mwana mwangana, mwanaFwalo wakulisemena.

MwanaFwalo nawane Mose

Naye yaMose aswekele mwanenyi palanga nomu ahetele tukweji vatatu, mwomwo kasakile vamujihe kuli vaEjipituko. Oloze ejivile ngwenyi Mose vanahase kumuwana, shikaho amuyoyesele ngana.

Ambachile mutonga nakuusota kuchina nawingisa meya. Jino ambachile Mose nakumuhaka mukachi, kaha ayile nakuutumbika mutonga mumahongo kuKalwiji Nyile. Yaya yaMose wapwevo, Milyame, vamushikile kutwama kwakamwihi nakuulama.

Nakushimbula chiku mwanaFwalo wapwevo ashikumukile kuKalwiji Nyile asane. Kukasumuka mutonga uze-e mumahongo. Asanyikile ngamba yenyi ngwenyi: ‘Yako ungusakile mutonga uze.’ Omu mwanamwangana apandumwine mumutonga, amwene mwana wamwaza chiyovo! Kemba Mose apwile nakulila, kaha mwanamwangana amwivwilile keke. Kasakile vamujiheko.

Jino Milyame ejile. Unahase kumumona hamuvwimbimbi. Milyame ahulishile mwanaFwalo ngwenyi: ‘Nguyenga nakukusanyikila ndeji kumapwevo vavaIsalele ezenga akulamine ou mwana tahi?’

Mwanamwangana ngwenyi: ‘Yako.’

Milyame atuchile nakusanyika naye yamwana. Omu ejile naye yaMose, mwanamwangana amwambile ngwenyi: ‘Yako nayou kemba ukangwamwishilengayo, kaha nangukakufweta.’

Ngocho naye yaMose alelele mwanenyi. Kutwala muze Mose akolele, kaha amumbachile nakumutwala kuli mwanaFwalo wapwevo, uze amutambwile nakutwama nenyi nge himwanenyi walunga. Mukiko Mose akolelele muzuvo yaFwalo.

Kulovoka 2:1-10.Vihula

  • Ou kemba ali hamuvwimbimbi ikiye iya, kaha nakwate kumunwe weya?
  • Vyuma muka alingile naye yaMose hakusaka vahone kujiha mwanenyi?
  • Ou kanyike wapwevo ali hamuvwimbimbi ikiye iya, kaha alingile ika?
  • Milyame ahanjikile ngwenyi ika omu mwanaFwalo wapwevo awanyine ou kemba?
  • Vyuma muka ou mwanamwangana alwezele naye yaMose?

Chihula chakuhakilako

  • Tanga Kulovoka 2:1-10

    Naye yaMose ahashile ngachilihi kunangula Mose kufuma kuukemba, kaha vyuma muka navalinangulaho visemi makumbi ano? (Kulo. 2:9, 10; Lushi. 6:6-9; Vishi. 22:6; Efwe. 6:4; Chimo. 2, 3:15)