Enoke

OMU vatu vaputukile kuvula hamavu, kaha vavavulu valingile vyuma vyavipi chiwenya Kena. Oloze mutu umwe apwile wakulihandununako. Ou mutu kana ikiye Enoke. Enoke apwile lunga wakumika. Numba tuhu vatu vosena valingilenga vyuma vyavipi chikuma, oloze Enoke atwalileho lika kuzachila Kalunga.

Unejiva tahi chuma chalingishilenga numba vatu vakushikulu valinge vyuma vyavipi vyavivulu? Chamwaza, achishinganyeke, Iya alingishile numba vaAlama naEve vahone kwononokela Kalunga nakulya jino kumutondo uze Kalunga ambile nge kanda vakalyakoko? Eyo, apwile kangelo wamupi. Mbimbiliya yamuvuluka nge ikiye Satana. Kaha ali nakusaka vatu vosena vapwenga vavapi.

Mwiji kaha nawa chihwanga

Likumbi limwe Yehova Kalunga atumine Enoke ambulwile vatu chuma chimwe chize kavasakile kwivwililako. Chikiko chino: ‘Kalunga mwakenyeka vatu vosena vavapi.’ Vatu vatela vatenukile chikuma hakwivwa ngocho. Pamo vasakile nakumujiha Enoke. Shikaho Enoke atelele kupwa wakumika chikuma hakulweza vatu vyuma mwakalinga Kalunga.

Kalunga kasakile Enoke atwame navatu vavapi hamyaka yayivuluko, nduma. Enoke atwamine myaka 365 kaha. Mwomwo ika tunambila ngwetu “myaka 365 kaha”? Mwomwo vatu vakumakumbi kana aze vapwile vakujikiza mateli kaha kavafwilenga washiko. Eyo, Metusela mwanaEnock atwamine myaka 969!

Vatu vanakulinga vyuma vyavipi

Enga, hanyima yakufwa chaEnoke, vatu vahyanyine jino kupihya. Mbimbiliya ngwayo ‘kujina chavishinganyeka vyamichima yavo chosena chapihile makumbi osena,’ kaha ‘nawa hamavu hazalile naulyanyi.’

Nawijiva chuma chimwe chalingishile numba kupwenga ukalu waunene hamavu mumakumbi kana aze? Mwomwo Satana apwile jino najila yeka yakulingisa vatu valinge vyuma vyavipi. Vikiko natulilongesa jino.

Kuputuka 5:21-24, 27; 6:5; WavaHepeleu 11:5; WaYuta 14, 15.Vihula

 • Uno Enoke alihandunwine ngachilihi navakwavo?
 • Mwomwo ika vatu mumakumbi aEnoke valingililenga vyuma vyavipi chikuma?
 • Vyuma muka vyavipi valingilenga vatu? (Tala hamuvwimbimbi.)
 • Mwomwo ika Enoke asakiwile kupwa wakumika?
 • Kushikulu vatu vayoyelenga myaka yingahi, oloze Enoke ayoyele myaka yingahi?
 • Vyuma muka vyasolokele omu Enoke afwile?

Vihula vyakuhakilako

 • Tanga Kuputuka 5:21-24, 27.

  Enoke apwile nausoko muka naYehova? (Kupu. 5:24)

  Kweseka naMbimbiliya, mutu muka ayoyele myaka yayivulu, kaha apwile namyaka yingahi omu afwile? (Kupu. 5:27)

 • Tanga Kuputuka 6:5.

  Vilinga vyavipi vyapwile ngachilihi hanyima yakufwa chaEnoke, kaha vilinga kana vinalifwane ngachilihi nevi vinakusoloka makumbi ano? (Chimo. 2, 3:13)

 • Tanga WavaHepeleu 11:5.

  Vilinga muka vyaEnoke vize ‘vyevwishile Kalunga kuwaha,’ kaha vyuma muka vyafuminemo? (Kupu. 5:22)

 • Tanga WaYuta 14, 15.

  Mujila muka vaka-Kulishitu makumbi ano vanahase kulondezeza kumika chaEnoke hakuhuhumuna vatu vyajita yaAlamangetone yili nakwiza? (Chimo. 2, 4:2; Hepe. 13:6)