VYUMA vika vyavihya vili hamuvwimbimbi uno? Eyo, hali vatu. Vakivo valunga napwevo vakulivanga. Iya avatengele? Kalunga ikiye avatengele. Unejiva lijina lyenyi tahi? Ikiye Yehova. Kaha vaze valunga napwevo vakivo vaAlama naEve.

Alama naEve mumilemba yaEtene

Yehova Kalunga atengele Alama mujila ino. Ambachile lukungu lwakumavu nakutenga mujimba wamutu wakukupuka mwosena. Jino ahwiminyine mumazulu amutu kana, kaha Alama hyapwile mutu wakuyoya.

Yehova Kalunga apwile namulimo wakuhana Alama. Amuhanyine Alama mulimo wakuluka majina tunyama vosena. Alama pamo avashishikilenga tunyama hatando yayisuku kaha avalukile vosena. Omu Alama apwilenga nakuluka tunyama majina, amwene vyuma vimwe. Nawijiva vyuma amwene tahi?

Tunyama vosena vapwile lunga napwevo. Kwapwile vanjamba vavikuji navavihwevo, vandumba vavihwevo navavilunga. Oloze Alama kapwile napwevoko. Shikaho Yehova asavalikile Alama mutulo twatuvulu, nakumumbata lupachi lumwe. Yehova azachishile lupachi kana nakutengela Alama pwevo, kaha apwile jino muka-mahyenyi.

Ocho kuwaha kana jino evwile Alama! Achishinganyeke ocho kuwaha evwile Eve hakumuhaka mumilemba yakukupuka ngana! Vatelele jino kusema vana nakwivwa kuwaha kutwama hamwe.

Yehova asakile vaAlama naEve kutwamanga haya myaka yosena. Asakile ngwenyi vakalingise kumavu kwosena kupwa kwakukupuka ngana mwamilemba yaEtene. Ocho kuwaha kana vevwile vaAlama naEve hakushinganyeka hachilika kana! Kutala nayove kachi wevwile kuwaha kuwahisa mavu kupwa milemba yakukupuka tahi? Oloze kuwahilila chaAlama naEve kachatwalilehoko. Tuwanenu chuma chahonesele.

Samu 83:18; Kuputuka 1:26-31; 2:7-25.Vihula

 • Ou muvwimbimbi uli haChihande 3 unalihandununa ngachilihi namuvwimbimbi uli haChihande 2?
 • Iya atangile lunga wakulivanga, kaha lijina lyou lunga ikiye iya?
 • Mulimo muka Kalunga ahanyine Alama?
 • Mwomwo ika Kalunga asavalikile Alama mutulo twatuvulu?
 • VaAlama naEve vatelele kutwama myaka yingahi, kaha Yehova asakile vazate mulimo muka?

Vihula vyakuhakilako

 • Tanga Samu 83:18.

  Kalunga lijina lyenyi ikiye iya, kaha atwama nachihela muka chakulipwila? (Yele. 16:21; Ndanye. 4:17)

 • Tanga Kuputuka 1:26-31.

  Kalunga atengele ika halikumbi lyamuchitanu nalimwe, kaha chuma kana chalihandununa ngachilihi natunyama? (Kupu. 1:26)

  Vyakulya muka Yehova ahanyine mutu natunyama? (Kupu. 1:30)

 • Tanga Kuputuka 2:7-25.

  Vyuma muka vyaliwezele mumulimo waAlama wakuluka tunyama majina? (Kupu. 2:19)

  Uno chisoneka chaKuputuka 2:24 cheji kutukafwa ngachilihi tutachikize omu Yehova amona ulo, kulihandununa, nakulilukulula? (Mateu 19:4-6, 9)