Kakavulu vaka-kwambulula vavahya vaze veji kunangulanga kanawa mwakwambulwila natwima, nakuvakafwa vazanenga lwola lwosena mumulimo wakwambulula, veji kupwanga vaka-kwambulula vakulindunuka. (Vis 22:6; Fwi 3:16) Zachisenu jijila jili mwishi mangana mukafwe chilongesa chenu akapwe muka-kwambulula wakulindunuka:

  • Mwatela kuputuka kunangula chilongesa chenu mwakwambulwila omu navamutongola kupwa muka-kwambulula wakuzeneka kumbapachisa. (km 8/15 1) Munangulenu atachikize ovyo chapwila chachilemu kwazananga mumulimo wakwambulula chalumingo hichalumingo. (Fwi 1:10) Hanjikenunga havyuma vyamwaza vyamungalila mweji kwambulwilanga. (Fwi 4:8) Mukolezezenu azatenga shimbu jimwe nakalama walizavu navaka-kwambulula veka mangana alinangule vyavivulu.—Vis 1:5; km 10/12 6 pala. 3

  • Kamwatela kulitwamina kukolezeza nakunangula chilongesa chenu mwakwambulwila hanyima yakumumbapachisako. Oloze mwatela kutwalaho lika kulinga ngocho, nahanyima yakukumisa kulinangula mukanda vavuluka ngwavo, “Muzangi yaKalunga.km 12/13 7

  • Omu namuzatanga muwande namuka-kwambulula wamuhya, mwatela kuzachisa jila yayashi yakwambulwilamo. Musangejekenu hanyima yakwivwilila kuvyuma mwashimutwila namutu muwande nakumukafwa azachisenga jijila jize najimulingisa apwenga muka-kwambulula wakulindunuka.—km 5/10 7