TALENU

Kuhanjika Chikuma: Kamwatela kushinganyeka ngwenu mwatela kulumbununa vyuma vyosenako. Yesu azachishilenga vihula hakukafwa vatu vashinganyeka nakwivwishisa Mazu aKalunga. (Mat 17:24-27) Kuhulisa vihula chapwa chamwaza mwomwo cheji kukafwanga muka-kunangula atachikize vishinganyeka vyachilongesa chenyi navyuma afwelela. (be 253 pala. 3-4) Nge munamuhulisa chihula, mwatela kuvandamina akumbulule. Nge nakumbulula mwakuhenga, kamwatela kuchikumbululako, oloze muhulisenu chihula chachashi chize nachimulingisa akumbulule mwakwoloka. (be 238 pala. 1-2) Hanjikenu chindende chindende mangana evwishise vyuma vyavihya.—be 230 pala. 4.

Kukaluhwisa kulinangula: Kanda kuhanjika chipwe kulumbununa vyuma vyosenako. (Yow 16:12) Shindakanyenu kaha hachishina chachilemu chili mupalangalafu. (be 226 pala. 4-5) Kuhanjika vyuma vyeka munevwila kuwaha vinahase kulingisa mutu munakunangula ahone kwivwishisa vishina vyavilemu. (be 235 pala. 3) Nge mutu munakunangula nevwishisa chishina chachilemu, kaha yenu mupalangalafu yikwavo.

Kulahila Kukumisa Washi Mukanda: Twafwila kuheta vatu kumichima hakuvanangula keshi kukumisa washi mukandako. (Luk 24:32) Zachisenu Mazu aKalunga hakushindakanya visoneka vize vinalumbununa chishina chachilemu hachihande munakulinangula. (2Ko 10:4; Hep 4:12; be 144 pala. 1-3) Zachisenu vyakutalilaho vyavyashi. (be 245 pala. 2-4) Shinganyekenu haukalu ali nakumona chilongesa chenu navyuma afwelela mangana mumunangule nakumuheta kumuchima. Munahase kumuhulisa vihula vyakufwana nge: “Wamona ngachilihi vyuma unakulinangula?” “Vyuma muka unalinangula hali Yehova?” “Nganyo muka yili hakukavangiza vyuma kanevi?”—be 238 pala. 3-5; 259 pala. 1.