KAPOSHI KAKUTALILA

Chihula: Tuvosena twasakiwa kutuvendejeka. Uno iya nahase kutuvendejeka?

Chisoneka: 2Ko 1:3, 4

Kuhana: Eyi mangazini yaKaposhi Kakutalila yinalumbununa omwo Kalunga eji kutuvendejekanga.

KAPOSHI KAKUTALILA (lifwo lyakunyima)

Chihula: Vatu vamwe vashinganyeka ngwavo Wangana waKalunga wapwa chuma chize chatwama mumuchima wamutu; veka vashinganyeka ngwavo wapwa kukilikita chavatu mangana vanehe kuunda mukaye. Enu munashinganyeka ngachilihi?

Chisoneka: Nda 2:44

Kuhana: Kweseka naMbimbiliya, Wangana waKalunga wapwa fulumende yamwilu. Echi chihande chinashimutwila havyuma vikwavo vize Mbimbiliya yahanjika haWangana waKalunga.

NANGULENUNGA MUCHANO WAMUMBIMBILIYA

Chihula: Uno twatachikiza ngachilihi ngwetu Kalunga atuzakama?

Chisoneka: 1Pe 5:7

Chishina: Kalunga asaka tulombenga kuli ikiye mwomwo atuzakama.

SONEKA JILA YOVE YAKUHANYINAMO

Zachisenu jijila jakuhanyinamo vanavuluka mangana mutunge jijila jenu jakuhanyinamo kaposhi nambuloshuwa mumulimo wamuwande.