10:1-5, 11, 14, 16

Kafunga atachikiza kanawa mikoko jenyi vosena, kaha mikoko nawa vatachikiza kafunga kavo nakumufwelela chikuma. Yesu hakupwa Kafunga Wamwenemwene, atachikiza kanawa vyuma vasaka mikoko jenyi, nakuhehela chavo noho hakumina ngolo javo. Kaha mikoko nawa vatachikiza kafunga kavo nakumufwelela chikuma.

Uno Yesu hakupwa Kafunga Wamwenemwene, . . .

  • eji kukungululanga ngachilihi mikoko jenyi?

  • eji kutwaminyinanga ngachilihi mikoko jenyi?

  • eji kukinganga ngachilihi mikoko jenyi?

  • eji kulisanga ngachilihi mikoko jenyi?