Zangi yakwilila yapwa zangi yize yapendamina havilinga vyakufwana nge kulihana, nakulonga, nakulyononona, nakukakachila. Yehova azachishile chakutalilaho chaHozeya napwevo lyenyi Ngomele wakuhona kushishika mangana atukafwe tutachikize omu yapwa zangi yakwilila nakulikonekela. Hoz 1:2; 2:7; 3:1-5.

Uno Ngomele ahonene ngachilihi kusolola zangi yakwilila?

Uno vaIsalele vahonene kusolola ngachilihi zangi yakwilila?

Uno Hozeya asolwele ngachilihi zangi yakwilila?

Yehova asolwele ngachilihi zangi yakwilila?

CHIHULA CHAKUSHINGANYEKAHO: Ngunahase kusolwela ngachilihi Yehova zangi yakwilila?