Kuunda chavangamba jaYehova kachalijilako. Nge vanalikokojwesa, vanahase kupihilila oloze kuhuhumuna chamuMazu aKalunga chikiko cheji kuvaunjisanga.

Nge vali muukalu, Vaka-Kulishitu vakushishika veji kutwamanga mukuunda . . .

19:11

  • hakuunda muchima

18:13, 17

  • hakupwa naunjiho wakutamo shimbu kanda vakumbulule

17:9

  • hakukonekela vakwavo namuchima wakusuuluka