21:1-19

Kushikulu, vaka-kuta vaishi vatelelele kupwa namuchima wakuunda, nakuzata nangolo nakumika mangana vahase kuzata kanawa mulimo wavo. (w12 8/1-E 18-20) Vilinga kana vikiko vyatelele kukafwa Petulu kupwa muka-kuta vatu wamwaza. Chipwe ngocho, Petulu apwile nalisesa lyakusakula mulimo atelele kuhaka kulutwe mukuyoya chenyi. Atelelele kusakula kuzata mulimo wakuta vaishi chipwe kuzakama vaka-kukavangiza Yesu.

Vyuma muka munalumunako mukuyoya chenu mangana muhake milimo yaWangana kulutwe?