Mujimbu waYona wasolola nge Yehova keshi kutusezako nge tunalimbenje. Oloze asaka tulinangule kuvyuma tunalimbenje nakupihilila nakwalumuka.

Yon 1:3

Vyuma muka alimbenjele Yona omu vamuhanyine mulimo kuli Yehova?

Yon 2:1-10

Vyuma muka Yona alombele kuli Yehova, kaha Yehova amukumbulwile ngachilihi?

Yon 3:1-3

Vyuma muka alingile Yona vize vyasolwele nge alinangwile kuvyuma alimbenjele?