Kweseka naJishimbi vahanyine Mose, lunga uze asakilenga kulukulula puwenyi atelelele kumusonekela mukanda wakujiha ulo. Echi chakafwilenga vatu kuhona kulukulula mapwevo javo hakala mulonga. Oloze vatwamina vamukwitava vamumakumbi aYesu valumwine jishimbi mangana chipwenga chachashi kulukulula mapwevo, ngocho malunga valukulwilenga mapwevo javo hakala mulonga. (vishina vyakulinangula vyamumukanda waMak 10:4, nwtsty; “mwalukulula pwevo lyenyi,” “navulumuna mulonga waukoji kuli pwevo lyenyi” vishina vyakulinangula vyamumukanda waMak 10:11, nwtsty) Yesu ambile ngwenyi, Yehova Kalunga ikiye ahakileko ulo. (Mak 10:2-12) Ngocho vatu vaze valimbata veji kupwanga “mujimba umwe.” Kweseka namujimbu wamumukanda asonekele Mateu, ulo unahase kufwa kuvanga kaha nge muka-mahya amutu nalingi “mulonga waujila.”—Mat 19:9.

Vatu vavavulu makumbi ano kavamona ulo ngana muze aumwene Yesuko, oloze ngana muze vaumwenenga vaFwaliseu. Mwomwo vatu vakukaye veji kufwilanga kulilukulula nge muulo wavo muli ukalu. Oloze vaka-Kulishitu vaze valimbata veji kulamanga jishiko javo jamuulo, nakuzata nangolo mangana vahase kukumisa ukalu hakukavangiza jindongi jamuMbimbiliya. Talenu vindiyo yakwamba ngwavo, Zangi naKavumbi Vyeji Kunehanga Kulinunga Mutanga. Kufumaho kumbululenu vihula vinakavangizaho:

  • Munahase kuzachisa ngachilihi chisoneka chaVishimo 15:1 muulo wenu, kaha mwomwo ika chapwila chachilemu kulinga ngocho?

  • Uno kukavangiza mazu ahali Vishimo 19:11 nachimikafwa ngachilihi mulihende kuukalu?

  • Vihula muka mwatela kulihulisa kachi nge ulo wenu unakusaka kufwa, muchishishisa chakushinganyeka kulilukulula?

  • Uno kukavangiza mazu atwama hali Mateu 7:12 nachimikafwa ngachilihi mupwenga malunga chipwe mapwevo vamwenemwene muulo?