Evete-meleke apwile chilolo uze azachililenga muzuvo yamwangana Zetekiya kaha asolwelenga vilinga vyamwaza

38:7-13

  • Ahamukile nakuya nakuhanjika naMwangana Zetekiya mangana ayovole Yelemiya hakumufumisa mulishima

  • Asolwele muchima walikoji hakuhana Yelemiya vitau namahina akupulijeka ahake mutuhwa twenyi kuchina mikole nayimulemeka