Chapwa chachilemu kushinganyekanga havyuma vyamwaza nalingi Yehova

74:16; 77:6, 11, 12

 • Kushinganyeka cheji kutukafwanga twivwishise vyuma natutanga muMazu aKalunga nakupwa namuchima wakusakwilila havyuma vyakushipilitu

 • Kushinganyeka chikuma hali Yehova cheji kutukafwanga twanuke milimo yenyi yamwaza, navyuma atushika kulutwe

Milimo yaYehova yapwa:

74:16, 17; 75:6, 7; 78:11-17

 • Kutenga vyuma

  Kulinangula havyuma atenga Yehova cheji kutulingisanga tumuvumbike

 • Kutongola malunga muchikungulwilo

  Twatela kuliluula kuli vaze atongola Yehova vatwaminyine chikungulwilo

 • Kulwila vangamba jenyi

  Kwanukanga omu Yehova nalwilinga vangamba jenyi nachitukafwa tutwaleho lika kumufwelela nakutachikiza ngwetu atwama nangolo jakuzakama vangamba jenyi