Vyuma muka visemi navalinangula kuli Sevo wamwilu Yehova vize navivakafwa valele kanawa vana vavo? Talenu vindiyo yakwamba ngwavo, Yehova Atunangwile Mwakulelela Vana Vetu, kufumaho kumbululenu vihula vino vyakutalisa kuli ndumbwetu Abilio Amorim napuwenyi Ulla:

  • Uno vyuma vahichilemo omu vapwile vanyike vyavalingishile ngachilihi valele kanawa vana vavo?

  • Vyuma muka vanakwanukanga vana vavo vize valivwishilenga kuwaha omu vapwile vanyike?

  • Uno ndumbwetu Abilio napuwenyi Ulla vakavangijile ngachilihi mazu atwama hamukanda waLushimbi lwamuchivali 6:6, 7?

  • Chuma muka chavalingishile vahone kutungila vana vavo jishimbi jize vatelelele kukavangiza?

  • Uno vakafwile ngachilihi vana vavo mangana valisakwile vavene vyakulinga?

  • Vyuma muka kachi vyahonesele ava vandumbwetu kukolezeza vana vavo vafwile kuzata mulimo washimbu yosena? (bt 178 pala. 19)