40:29-31

  • Ngonga nahase kutwama mwilu hajola jajivulu kuzachisa peho yizuma. Eyi peho yizuma yeji kumukafwanga mangana atuke chikuma nakuya helu. Nge ali mwilu chikuma, kaha eji kwechelelanga jino mavava enyi halwola lwalusuku chakuzeneka kuwapupumwiza nangolo chikuma

  • Kumonomu ngonga eji kuzachisanga ngolo vamuhana napeho yizuma mangana atuke chikuma helu hajola jajivulu, nachitukafwa tutwaleho lika kulemesa Kalunga kuzachisa ngolo eji kutuhananga