Chapwa chachilemu kufwelela muli Yehova mulwola lwamwaza namulwola lwalukalu. (Ji 25:1, 2) Mulikulukaji lyamyaka lyakusokesa 8 B.C.E., vaYuleya vamuYuta vapwile muukalu uze wesekele lufwelelo lwavo muli Kalunga. Tunahase kulinangula kuvyuma vyasolokele. (Lom 15:4) Nge munatale lyehi vindiyo yakwamba ngwavo, “Ove Yehova, . . . Ngwakufwelela,” kaha kumbululenu jino vihula vinakavangizaho.

  1. Ukalu muka amwene Hezekiya?

  2. Uno Hezekiya akavangijile ngachilihi mazu atwama hali Vishimo 22:3 hakukinga nganda omu apwile nakutalilila vaAsulya valukuke Yelusalema?

  3. Mwomwo ika Hezekiya akanyinyine kusuma kupoko chipwe kulikasa chivwasano navaEjipitu?

  4. Uno Hezekiya apwa ngachilihi chakutalilaho chamwaza kuli vaka-Kulishitu makumbi ano?

  5. Vyuma muka vyeji kwesekanga lufwelelo lwetu muli Yehova makumbi ano?

Soneka vyuma vimwe vize navisolola nge wafwelela muli Yehova