Ezela aliwahishile vyaungeji wakukinduluka kuYelusalema

7:6, 22; 8:26, 27

  • Ezela mwatambula lisesa kufuma kuli Mwangana Alatakaseleke akinduluke kuYelusalema mangana akakolezeze vakwavo vakazachile hamwe Yehova nakutungulula tembele

  • Mwangana ahanyine Ezela “vyuma vyosena vize alombele” vyakuzuvo yaYehova vyakufwana nge ulu, napalata, natiliku, navinyo, namaji namungwa, kaha vyuma vyosena evi vyafwikile kafwe jimbongo jakuAmerica jakuheta kujindola $100,000,000 kweseka nakulava chamakumbi ano

Ezela afwelelele ngwenyi Yehova mwakinga vangamba Jenyi

7:13; 8:21-23

  • Ungeji wakukinduluka kuYelusalema wapwile waukalu

  • Vapulasanyine mumusenge wakuzwangala, kaha ungeji kana wapwile natunda yakuheta kafwe kujikilomita 1,600

  • Ungeji wavo wambachile tukweji 4

  • Vaze vakindulukile vatelele kupwa nalufwelelo lwakukola, natwima mukulemesa chamuchano kaha nawa vatelele kupwa vakumika

EZELA AMBACHILE . . .

Ulu napalata vize vyalemene kuhambakana hajitalende 750 chipwe kweseka nakulema chavakungulu javanjamba vatatu vamuAfrica

UKALU VAHICHILEMO HAKUKINDULUKA KUYELUSALEMA. . .

Vihwanga, nalikundu natututu vavapi