2:14, 15

Chivezu chetu chinahase kutukafwa kachi nge

  1. natuchinangulanga kweseka namwaya jindongi jamuMbimbiliya

  2. natuchikavangiza nge chinatwanukisa jindongi jamuMbimbiliya

  3. natulombanga Kalunga atuhane shipilitu yajila yitukafwe tuhonese tato yakulinganga vyuma vyavipi.—Lom 9:1