Nehemiya afwililile kukundwiza kulemesa chamuchano

13:4-9, 15-21, 23-27

  • Kapilishitu Wakulitulaho Elyashive vamuhungumwishile kuli Toviya uze kapwile muka-kwitavako kaha nawa uze apwile muka-kole

  • Elyashive ahanyine Toviya kapete kakutulikila kamutembele

  • Nehemiya ambilile vikumba vyaToviya vyosena nakutomesa mutembele mangana valemeselemo Kalunga

  • Nehemiya atwalileho lika kufumisa vyuma vyosena vyamajilo muYelusalema