TALENU

Omu natukaputuka kulanya vatu haFebruary 27, natukafwila kulanya vatu vavavulu vamungalila yetu vakeze kuKwanuka Kufwa chaKulishitu. Twatela kukazakama vatu vakuwahilila vaze navakasaka kulinangula muchano.

VYUMA TWATELA KUKAVANGIZA

MWAKUHANYINA

“Tuli nakupangila vatu awa mapapilo akuvalanya kuchilika chachilemu chikuma. HaMarch 23 mayongomena avatu mukaye kosena navakakunguluka nakwanuka kufwa chaYesu Kulishitu, nakukevwilila kuchihande chize nachikahanjika omu kufwa chaYesu chatunganyalisa. Eli lipapilo linasolola lwola nakuchihela kuze nakukapwila chilika kana mungalila yetu. Tunamilombo mukapweko.”

Nge mutu nawahilila . . .

 • MUHANENU KAPOSHI KAKUTALILA

  Lwezenu mwenya-zuvo vyuma namukashimutwila nenyi omu namukakindulukilako.

 • MUTALISENU VINDIYO YAKWANUKA KUFWA CHAMWATA

  Lwezenu mwenya-zuvo vyuma namukashimutwila nenyi omu namukakindulukilako.

Hakukindulukilako, mutalisenu . . .

 • VINDIYO YAMWOMWO IKA TWATELA KULINANGWILA MBIMBILIYA?

  Kufumaho muhanenu chinoma tweji kuzachisanga hakulinangula Mbimbiliya.

 • MUHANENU MUKANDA WAUNO CHIKUPU MBIMBILIYA YANANGULA VYUMA MUKA?

  Mulwezenu vyuma vyavivulu hachihande chaKwanuka Kufwa chaMwata vize vili hamafwo 206-208. Muhanenu jino mukanda.

 • MUHANENU MBULOSHUWA YAIVWILILENU KULI KALUNGA

  Shimutwilenu mwalumbunukila kufwa chaKulishitu, kuzachisa mafwo 18-19. Muhanenu jino mbuloshuwa.