Vyuma muka natulinangula kujila vakumishilililemo ou ukalu?

15:1, 2—Pwenunga namuchima wakulinyisa nakutalilila chikoki. Paulu naMbalanape vapendaminyine haliuka lyaYehova, ngocho kavavatwile echi chihandeko.

15:28, 29—Fwelelenunga liuka lyaKalunga. Chikungulwilo chafwelelele ngwacho Yehova mwazachisa shipilitu yenyi yajila naKulishitu Yesu mangana avatule chihande kana.

16:4, 5—Ononokenunga. Vikungulwilo vyafukililile mwomwo vyakavangijile jindongi jafumine kulizavu lyakutwaminyina.